Международна дейност

RECOVER-E


Координатори за НЦОЗА: гл. ас. д-р Владимир Наков, дм, тел: (359 2) 8056214, e-mail: v.nakov@ncpha.government.bg проф. д-р Пламен Димитров, дм, тел: (359 2) 8056420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

CHRODIS PLUS


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РАКА


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Европейско съвместно действие за здравни неравенства


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 2


Ръководител на проекта: доц. д р Христо Хинков, дм тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/ http://eeagrants.org/

BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 1


Ръководител на проекта: доц. д р Христо Хинков, дм тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/ http://eeagrants.org/

УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕХКО ЗДРАВЕ.КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НАПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ.


Kоординатор:проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Иновативно партньорство за действия срещу рака


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Съвместно действие за намаляване вредите от алкохола – RARHA


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg официален уебсайт:

Съвместно действие за хронични заболявания и популяризиране на здравословното остаряване през целия живот - CHRODIS


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg официален уебсайт:

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (CIS)


За контакти: гл. ас. Ир. Димитрова тел. +359 2 805634 е-mail: cisbg@ncpha.government.bg

Проекти по оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд


Проектите са приключили

КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР НА СЗО ПО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Ръководител: доц. К. Вангелова, дм тел. +3592 8056 224; е-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg http://www.who.int/

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА


Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА: БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ С ВРЕМЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА (WHO)


Национален координатор в Международния съветнически комитет по проект ЕМП към СЗО: доц. М. Израел, дм тел.: +3592 8056 353, тел/факс: +3592 954 11 72, e-mail: m.izrael@ncpha.government.bg

МРЕЖА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АУТИЗМА (МЮЕА) (SOUTHEAST EUROPEAN AUTISM NETWORK, SEAN)


Национален координатор: гл. ас. Кр. Костадинова, дм тел.: +3592 8056414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА И КАЧЕСТВО НА ГРИЖИТЕ, СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ PaSQ (EUROPEAN UNION NETWORK FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE, PaSQ JOINT ACTION)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ „ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"


Координатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ НЕРАВЕНСТВА: ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРОЕКТИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION OF ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Проектът е приключил.

МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА ЗА ЗДРАВЕ В ЕВРОПА


Отговорен изпълнител за НЦОЗА: гл. експ. А.Чилева тел: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg https://www.schoolsforhealth.org/

Европейска мрежа на лабораториите за анализ на генно модифицирани организми (ENGL)


http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/ENGL.html

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)


Официален уебсайт: Ръководител: гл. експ. А. Чилева тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

PETRI - София (Международен институт за младежко развитие)


Уебсайт: Ръководител на PETRI-София: гл. експ. А.Чилева тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

Съвместно действие по психично здраве и благополучие


Координатор: доц. д-р Х. Хинков, дм тел. +3592 8056 444, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg, h.hinkov@ncpha.government.bg

ЗДРАВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УНИЦЕФ


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ВЪПРОСНИК НА ЕВРОСТАТ ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

БАЗА ДАННИ НА СЗО HEALTH FOR ALL– ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)


ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)