ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА

Ръководител:

проф. д-р В. Дулева, дм

тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

Изпълнители: доц. д-р Л.Рангелова, ас. д-р Е. Чикова-Ишченер, гл. експ. Ив. Дичева, гл. експ. З. Дунева, гл. експ. Е.Ацева, хим. тех. Т. Георгиева ДПЗПБ проф. д-р Пл. Димитров, гл. експ. Д. Божилова

Партньори: СЗО: офис на СЗО в РБ, МЗ, РЗИ

България е партньор в създадената от Световната здравна организация (СЗО) с подкрепата на ЕС Европейска мрежа за наблюдаване на затлъстяването при децата. В рамките на инициативата се извършва периодично наблюдение и оценка на антропометричния статус при деца от 6 до 9-годишна възраст в страните от европейския регион на СЗО чрез използване на унифицирани антропометрични индикатори и критерии, извършва се анализ и оценка на хранителен прием, физическа активност, фактори на семейна и училищна среда. България беше една от първите страни, провели проучване по Протокол на СЗО през 2008 г. До този момент страната ни участва в четири кръга за събиране на данни сред 3500 първокласници на 7-годишна възраст и техните семейства и училища през учебните години 2007/2008, 2012/2013, 2015/2016, 2018/2019.

Европейската инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца (COSI) има за цел създаването на стандартизирана система за осигуряване на надеждна информация за хода на епидемията от затлъстяване в страните от Европейския регион на СЗО, отчитат се тенденциите и се сравняват резултатите между държавите членки на Европейския съюз. Системата позволява и идентифициране на основните рискови фактори, свързани с наднорменото тегло. Получените данни подпомагат планирането, реализирането и оценката на ефективността на различни интервенции за справяне с проблема свръхтегло и затлъстяване сред рисковата група деца.

 

Доклад за България ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/103/ChildOverweightObservation_2015-16.pdf

 

СЗО: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi