Услуги

Изпитвателен център „Здраве“

Изпитвателен център „Здраве“ към НЦОЗА разполага със седем лаборатории: „Химичен състав на храните“, „Микробиология“, „Химични замърсители и добавки в храните“, „Козметични продукти и детергенти“, „Генетично модифицирани организми“, „Елементен състав“, „Прахов фактор“.

Пълна информация за ИЦ „Здраве“


Орган за контрол „Екзакт“

Органът за контрол „Екзакт“ от вида С към НЦОЗА извършва измерване и контрол на факторите на средата. Качеството на работата се осигурява от висококвалифицирани специалисти чрез съвременни, с висока точност и добре поддържани технически средства. Персоналът на „Екзакт“ е водещ при разработването на методите за измерване и контрол в нашата страна.

Пълна информация за „Екзакт“


Безплатни услуги

НЦОЗА извършва следните безплатни услуги:

  • Даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата на наркотични вещества.
  • Даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
  • Дава съгласие за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация.
  • Даване на становище относно съответствието на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“.

Платени услуги

НЦОЗА извършва платени услуги в четири основни области:

Цените на платените услуги са определени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. Тарифата е приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. и с Постановление № 311 за изменение и допълнение на Тарифата за таксите (обн. ДВ, бр.100/24.11.2020 г.)

Тарифа за таксите за лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

Тарифа за таксите за консултации

Тарифа за таксите за консултации и обучение

Тарифа за таксите за общежитие и зали

НЦОЗА извършва по утвърден Ценоразпис и лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица от страна на НЦОЗА, които са извън Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето.Ценоразписът е разработен на основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 5 и 9 от Закона за здравето, чл. 1, ал. 3 и чл. 21, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на НЦОЗА и е утвърден със заповед на Директора на НЦОЗА. Услугите се извършват от акредитиран изпитвателен център „Здраве“ и орган за контрол „Екзакт“ от вида С и от експертите от Националния център по обществено здраве и анализи.


Общежитие за след дипломна квалификация / ОСДК / към НЦОЗА

ул. "Златишки проход" №46, бл.31

Веселин Иванов - Управител на ОСДК, тел. +3592 859 90 63+3592 805 951 62

е-mail: osdo_ncoza@abv.bg