СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА (JATC)

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм,
тел. +3592 8056 420,  e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители: гл. експ. Д. Великова, гл. експ. Е. Теолова

Официален уебсайт: https://jaotc.eu/


Съвместното действие за контрол на тютюна (JATC) стартира през декември 2017 г. в Атина, за да се помогне на страните членки да прилагат Директивата за тютюневите изделия и по този начин да се намалят смъртността и заболеваемостта, дължащи се на свързани с тютюнопушенето болести. Период на програмата – 2017-2020.

 

Тридесет и една научни и правителствени институции от цяла Европа са активни членове на работните групи на съвместното действие, а още 13 международни заинтересовани страни участват като партньори в сътрудничеството. Всички те си взаимодействат тясно с координационния екип на съвместното действие, съставен от членове на Гръцкото общество по въпросите на рака, което координира административните и оперативните процедури в рамките на проекта и си сътрудничи с представители на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия и с Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните. Съвместното действие за контрол на тютюна се стреми да достигне до различни основни целеви групи с оглед на резултатите от проекта и комуникационните дейности: регулаторни органи в ЕС, създатели на политики на ЕС, заинтересовани страни в областта на контрола на тютюна на международно и национално равнище, изследователи и широката общественост.

 

Общата цел е да се окаже помощ при прилагането на Директивата за тютюневите изделия в страните членки. По-конкретно, действието цели да се подкрепи разпространяването на информация сред целевите групи, улесняване на достъпа до събраните данни чрез Общия портал на ЕС (EU CEG), мониторинг и оказване на помощ на групите, работещи по разпоредбите за тютюневите изделия и електронните цигари, подпомагане на страните членки да установяват контакти и сътрудничество между изследователски институции и лаборатории за оценяване на тютюневи изделия, подкрепа за страните членки в процеса на мониторинг, оценяване и актуализиране на приоритетните добавки и включване на резултатите от съвместното действие в националните политики.

 

 НЦОЗА участва в работни пакети 4 и 5. Целта на работен пакет 4 е интегриране в националните политики, устойчивост, обмен на знания и опит за ефективни стратегии и за имплементиране на добри практики. Бяха ​​идентифицирани вътрешни и трансгранични регулаторни, научни и технически ресурси, налични за регулаторните органи, които са необходими, за да се гарантира приемането на резултатите от съвместното действие и поддържането на механизмите, създадени като част от JATC.  Създаден бе подробен въпросник за събиране на информация относно ресурсите на регулаторния, научния и техническия капацитет, които са на разположение на регулаторите.  Работен пакет 5 е реализиране на платформата за споделяне на данни от EU-CEG, който е общ портал (ОП) за извличане и обработка на данни. Беше изготвен механизъм за използването на платформата.

Актуални новини: https://jaotc.eu/news/