RECOVER-E - МАЩАБНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХИЧНОЗДРАВНИ ГРИЖИ, БАЗИРАНИ В ОБЩНОСТТА, ЗА ХОРА С ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЕВРОПА

RECOVER-E - Мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания в Европа

(LaRge-scalE implementation of Community based mental health care for people with seVere and Enduring mental ill health in EuRopE)

Координатори за НЦОЗА:

гл. ас. д-р Владимир Наков, дм, тел: (359 2) 8056214,

e-mail: v.nakov@ncpha.government.bg

проф. д-р Пламен Димитров, дм, тел: (359 2) 8056420,

e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Проектът RECOVER-E е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020”, по Грантово споразумение 779362 с водещ партньор Институт Тримбос, Нидерландия.

В проекта участват България, Северна Македония, Черна гора, Румъния, Хърватска, Холандия, Германия, Испания, Молдова, както и Европейската психиатрична асоциация и Европейската психологична асоциация. Водещ партньор е Институт Тримбос, Нидерландия.

Проектът RECOVER-E има следните цели:

  • Разработване на базирани на доказателства пътеки за грижи (carepathways) и протоколи за лечение и предложение към регионалните и националните органи, вземащи решения. Прилагането на модела на психичноздравни грижи в общността да продължи и след приключване на проекта.
  • Създаване на партньорство за изграждане на партньорски връзки в системата на психичното здраве в общността чрез свързване на европейски експертен панел с ключови заинтересовани страни в петте страни, които изпълняват проекта (създатели на политики, ръководители на услуги, доставчици на услуги, потребители и лица, полагащи грижи), за съвместно създаване на услуги в общността за психично здраве за хора със сериозни психични заболявания
  • Прилагане на ориентирана към възстановяване грижа чрез признаване на стойността на експерименталните знания чрез включване на „експерти от опит” като членове на мобилни екипи за оказване на психичноздравна помощ в общността
  • Оценка на интервенционните и програмни елементи, които ще подобрят устойчивото възприемане и прилагане на психичноздравни услуги в общността за лица със сериозни психични заболявания чрез извършване на проучване в петте страни участнички в проекта.

Проектът се изпълнява в 8 работни пакета – РП1: Управление и координация, РП2: Оценка на нуждите и оценка на осъществимостта, РП 3: Изпълнение, РП4: Оценка на изследванията, РП5: Икономическа оценка, РП6: Преодоляване на несъответствията между политика и практика, РП7: Разпространение, РП8: Етични изисквания

Изпълнението на проекта ще позволи изграждането на системен модел за психичноздравни грижи в общността, който не е алтернатива на болничната психиатрична помощ, а е липсващото звено в психиатричната помощ в България. Идеята е чрез мобилните екипи, които действат в общността, да не се допускат психични кризи, които да налагат хоспитализация на пациенти с тежка психична болест. При необходимост членовете на екипите могат да предложат подкрепа за настаняване в психиатрична болница, ако полаганите грижи и усилия за човека в общността не са достатъчни за него. Мобилните екипи, в които участват психиатър, психолог, социален работник, медицинска сестра и „експерт от опит”, ще отговарят на основните нужди на пациента, като невинаги те са само медицински.

От българска страна проектът се изпълнява от Центъра за психично здраве „Никола Шипковенски”, който ще организира мобилни екипи. Изследователската и научна част се изпълняват от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Научната част на проекта включва сравняване на състоянието на две групи пациенти, първата от които ще получава обичайната психиатрична помощ, а другата – грижи от мобилните екипи.

Проектът предвижда да се сравни и анализира ефектът от прилагането на този модел в различните държави участнички. Освен това ще се направи мащабно сравнение между пациентите в обичайната психиатрична грижа и тези, за които са се грижили мобилните екипи в петте държави – България, Хърватия, Черна гора, Северна Македония и Румъния. 

Повече за проекта може да прочетете тук: http://www.recover-e.eu/

Отчетоха постиженията на RECOVER-E на Европейския конгрес по психиатрия

Уебинар на RECOVER-E за правата на човека

На 14.10.2021 г. по проекта RECOVER-E се проведе успешен уебинар, на който се обсъдиха широк спектър от теми. Първата сесия беше посветена на правата на човека, равенството и равнопоставеността в областта на психичното здраве и грижи. На втората сесия участници в проекта – психичноздравни професионалисти и експерти от опит, споделиха лични истории за работата на екипите за психично здраве в общността, предизвикателствата и възможностите и как работата ще бъде подкрепена след приключване на проекта.

Запис на събитието можете да видите тук

https://www.recover-e.eu/3216-2/