BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 2

Ръководител на проекта: проф. Мишел Израел, дм

тел.: +3592 8056 353, e mail: m.israel@ncpha.government.bg

Координатори:

проф. д-р Пламен Димитров, дм – за частта „Диабет, Редки болести“

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

гл. експерт Виктория Зарябова – за частта „Нейонизиращи лъчения“

тел. +3592 8056 249, e mail: v.zaryabova@ncpha.government.bg

Красимира Владимирова – финансов мениджър

тел. +3592 8056 252, e-mail: k.vladimirova@ncpha.government.bg

Бюджетът на проекта е 1053587 лева, продължителността е 20 месеца, с начало 19 септември 2014г. и краен срок 30.04.2017г. В Проекта са обединени три отделни части на основата на единна цел, както следва: Редки заболявания, диабет, нейонизиращи лъчения. Главната цел, която се предвижда да се постигне с разработването на този проект, е: Подобряване на общественото здраве чрез разработване на информационни системи в здравеопазването.

Специфични цели:

Разработване на методични и методологични подходи за събиране, обработка и анализ на здравна информация в съответствие с информационните нужди на таргетните групи.

Създаване на възможности за подобряване на контрола, превенцията и лечение на диабета и редките заболявания чрез създаване на подходяща информационна среда.

Усъвършенстване на информацията в системата на здравеопазването и подпомагане на реализирането на политиката на Р България, Европейския съюз и Световната здравна организация за въвеждане на електронното здравеопазване.

Разработване и въвеждане на национални здравни регистри по диабет и редки заболявания, които да послужат като основа за създаване на медицински регистри по всички здравни аспекти.

Основната цел на частта от Проекта, свързана с нейонизиращите лъчения, е създаване на условия за въвеждане на европейското законодателство чрез усъвършенстване на националното законодателство в областта на електромагнитната експозиция върху населението; осигуряване на адекватна и точна информация за нивата на електромагнитното поле в околната среда за компетентните органи и за населението, чрез въвеждане на уеб-базиран електронен регистър.

Очаквани резултати:

Изследване и анализ на необходимостта от разработка и въвеждане на национални здравни регистри за диабет и редки заболявания Публична дискусия на резултатите от проведените изследвания и прилагане на мрежа от препоръки в политиката на здравните регистри Специфични правила и методи при разработката и въвеждането на специализирани здравни регистри за пациенти с диабет и редки заболявания Концептуални модели, създадени за разработка и въвеждане на здравни регистри за диабет и редки заболявания

Създаване на модели, дизайн и структура на национални бази данни, генериращи бази данни, програмни системи за управление, програмни сървъри, прилагане от клиенти на здравни регистри за диабет и редки заболявания

Пилотно въвеждане на разработените модели на регистри за диабет и редки заболявания

Публична дискусия и резултати за въвеждане на регистрите за диабет и редки заболявания

Обучение на 40 специалисти и пилотно въвеждане на здравните регистри, както и за тяхното управление

Реализиране на дейности по визуализация и публичност, включващо представянето на разработените материали, издаването на 3 броя информационни баджове, 250 брошури, публикуването на 5 научни статии, участие с материал в страницата на НЦОЗА и пресконференция за анонсиране на резултатите

В областта на националното законодателство по отношение на електромагнитната експозиция на населението:

Усъвършенстване на националното законодателство за защита на населението срещу електромагнитната експозиция чрез въвеждане на европейските препоръки, превантивния принцип и добрите практики на европейските страни, в частност на Норвегия.

Подобряване на контрола на източниците на лъчение и на оценката на електромагнитната експозиция на населението на основата на изискванията на Европейския съюз, и в частност на норвежкия опит.

Постигане на по-високо ниво на компетентност на специалистите и експертите в националните и местните администрации, здравни инспекции, контролни органи, чрез обучение, образоване, тестове.