PETRI - София (Международен институт за младежко развитие)


Изпълнители: гл. експ. А. Чилева, гл. експ. С. Кандиларова, гл. експ. Р. Бърдарова

Международният институт за младежко развитие PETRI - София е създаден през 2007 г. като съвместна инициатива на UNFPA (Фонд на ООН за население), Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Международната младежка мрежа Y-PEER.

Основната цел на PETRI - София е да функционира като център за знания и регионален ресурсен център, който подкрепя овластяването на младите хора в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и права, равенството между половете и укрепването на мира в региона на Източна Европа и Централна Азия и извън нея.

PETRI - София има над 10 години опит в стандартизацията на подхода „Връстници обучават връстници“, младежкото лидерство, системното сексуално образование, партньорство между младежи и възрастни, научни изследвания, мониторинг и оценка, обучение и обмен на информация в областта на превенцията на ХИВ и сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора.