СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДИТЕ ОТ АЛКОХОЛА – RARHA


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм. тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители:

доц. д-р Г. Цолова, доц. д-р А. Манолова, гл. експ. А. Чилева, експ. М. Странджева

Съвместното действие за намаляване вредите от алкохола, RARHA, е съ-финансиран и подкрепян от Европейската комисия проект в рамките на Програмата за обществено здраве на Европейския съюз. Неговата цел е да бъде в помощ на страните членки в предотвратяване прекомерната консумация на алкохол и последователното предотвратяване на заболявания и подобряване на общото здравословно състояние на гражданите. Съвместното Действие ще подпомогне изпълнението на стратегията на Европейския съюз по отношение на алкохола, като изработи инструменти за планиране на успешна здравна политика и действия спрямо алкохола.

Дейността на проекта е предвидена да се осъществи в различни насоки, включващи: Ръководство на целия процес; Провеждане на пилотно проучване сред страните, участващи в проекта; Разработване на ръководни принципи за изграждане на успешни политики; Споделяне на добри практики за разпространение на информация, свързана с вредната и опасна консумация на алкохол; Разпространение на получените резултати.

Дейностите по проекта се изпълняват в шест работни пакета. НЦОЗА участва при изпълнението на Работни пакети 4 (Подобряване мониторинга на употребата на алкохол и съответните вреди, свързани с него сред страните членки в ЕС), 5 (Разработване на ръководни принципи за намаляване рисковете от консумацията на алкохол с цел изграждане на успешни политики), 6 ( Разработване на инструментариум за добри практики).

Добри практики за превенция на алкохол

Сравнителен мониторинг на епидемиологията на алкохола в Европейския съюз. Оценка на изходното състояние и предложения за бъдещи действия.

Добри практики за превенция на алкохол

Обобщаващ доклад