КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР НА СЗО ПО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Ръководител: доц. К. Вангелова, дм тел. +3592 8056 224; е-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg