ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РАКА

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство за действия срещу рака (iPAAC) стартира на 1 април 2018 година и ще продължи три години. IPAACJA се финансира чрез Третата здравна програма на Европейския съюз (2014-2020 година). Съвместното действие е координирано от Националния институт по обществено здраве в Словения (NIJZ), като обединява 44 партньори от 24 европейски страни.

Основната цел на iPAAC е да разработи иновативни подходи при контрола на онкологичните заболявания. Тези подходи включват теми за иновативна и по-задълбочена превенция на раковите заболявания; за всеобхватни подходи, свързани с прилагането на геномиката при контрола на рака; за подобряване на информацията относно раковите заболявания и раковите регистри, за предизвикателствата и подобренията в онкологичните грижи; за очакваните предизвикателства, свързани с иновативните терапии и за управлението на интегрирания контрол.

НЦОЗА участва в работен пакет 5 и работен пакет 7.

Целта на работен пакет 5 е да насърчи превенцията на онкологичните заболявания, промоцията на здравето и намаляването на неравенствата. Промотирането на тези три цели следва да се осъществи чрез акцентиране на темата здраве във всички политики чрез Европейския кодекс за рака (ECAC), чрез популационни скринингови програми и чрез дефиниране на бариери за ранно откриване на онкологични заболявания.

Фокусът на работен пакет 7 (РП7) е да подобри информационните системи, свързани с онкологичните заболявания с цел подобряване на основаната на доказателства цялостна грижа за рака, с акцент върху моделите на грижи, разходите за грижи и преживяемостта. Съвместното действие следва да насърчава това подобрение както на местно, така и на национално ниво, и същевременно да гарантира високо ниво на стандартизация и съпоставимост в процедурите за събиране и обработване на данни между държавите членки. РП7 ще се обхване раковите заболявания на дебелото черво, ректума и панкреаса и кожния меланом.

Повече информация относно съвместното действие на iPAAC може да получите на официалния интернет адрес (www.ipaac.eu).

 

На уебинар бяха обсъдени аспекти, свързани със скрининга на онкологични заболявания

През януари 2021 г. в рамките на съвместното действие Иновативно партньорство за действия срещу рака (IPAAC) се проведе уебинар на тема „Скрининг на онкологични заболявания“. Ръководителите и партньорите към Работен пакет 5 идентифицираха някои предизвикателства, свързани със скрининга на рак, както и трудности при имплементирането на съответни програми.

Понастоящем съществуват значими различия сред държавите членки относно скрининговите програми в Европа, като много от тях се прилагат неоптимално. Очакванията са, че тази тенденция ще продължи, ако не се обмислят внимателно конкретни процедури за устойчиво изпълнение на програмите.

Изискванията за изпълнение са: по-добра ефективност, оценка и осигуряване на качество за оптимизиране на баланса между вреди и ползи. На общоевропейско ниво трябва да се разработи по-добро покритие, успешни правни рамки и управленски структури, както и цялостна оценка. Потенциални нови скринингови програми изискват както внимателно обмисляне, така и повече изследвания, основани на критерии, част от европейски насоки и препоръки.

Препоръки на ниво ЕС:

  1. Търсене на решения относно различията между държавите членки и регионите, между различните групи от населението в рамките на конкретна държава, с фокус уязвими групи от населението.
  2. Важна приоритетна област в това отношение са ваксинация срещу HPV и подобряване управлението на вече съществуващите скринингови програми.
  3. Модификациите при скрининговите програми трябва да бъдат добре контролирани и поетапни, както и да бъде включено тестване на ефективността с показатели като честота на ракови заболявания, преживяемост и качество на живот след лечението.

Скринингът е важна част от общественото здраве, която изисква добро управление и изпълнение. (https://cancercontrol.eu/archived/guide-landing-page/guide-cancer-screening.html).