Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"

 

Директор на дирекция: Петър Атанасов, ди

тел.+3592 8056 327, е-mail: p.atanasov@ncpha.government.bg


Дирекцията предоставя набор от информационни услуги за различни институции, функциониращи в сферата на здравеопазването. Дирекцията изготвя анализи – за състоянието на специалистите в здравеопазването, за необходимостта от специализанти, възможностите на базите за обучение и възможностите специалистите да започнат работа в лечебни заведения. Дирекцията подпомага дейността на здравните институции при осъществяването на програми по превенция и промоция на здравето и здравословния начин на живот, участва в разработването и съгласуването на национални програми и национални здравни стратегии в областта на здравната политика. Дирекцията анализира нуждата от актуализация на медицински стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита правата на пациентите, изготвя указания към лечебните заведения по прилагане на утвърдените медицински стандарти, участва в разработването на критерии и системи за оценка на резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения.

„Финансови модели и икономическо прогнозиране“,
началник на отдел: проф. д-р Петко Салчев, дм;
p.salchev@ncpha.government.bg; +3592 8056 349
„Класификационни системи и процедури“,
началник на отдел: гл. експ. Анита Неева;
a.boianova@ncpha.government.bg; +3592 917 40 76
„Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването“,
началник на отдел: гл. ас. Анелия Николова, дм;
a.nikolova@ncpha.government.bg; +3592 8056 365