ГЛОБАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА (GYTS), БЪЛГАРИЯ

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм
тел.+3592 8056 420,  e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители: доц. д-р Г. Цолова, гл. експ. А. Чилева, гл. експ. М. Странджева, гл. експ. С. Кандиларова

Официален уебсайт: https://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/


Глобалното проучване на тютюнопушенето при учениците (GYTS) е част от Глобалната система за проследяване на тютюнопушенето(GTSS) и е световен стандарт за системен мониторинг на употребата на тютюн (бездимен и за пушене) при учениците.

 

GYTS е национално-представително проучване на 13-15-годишни ученици, което използва стандартизиран въпросник, двустепенна извадка и процедура за събиране на данни. Въпросникът обхваща следните теми: употребата на тютюн (тютюн за пушене и бездимни тютюни), отказване, пасивно тютюнопушене (SHS), про- и антитютюневи медийни послания и реклама, достъп и наличност на тютюневи изделия, както и знания и нагласи по отношение на употребата на тютюн. Въпросникът се попълва от учениците самостоятелно; използват се листове за отговори, които впоследствие се сканират; въпросникът е анонимен, за да се гарантира конфиденциалност.

 

В България GYTS е проведен последно през 2015 г. от НЦОЗА. Процентът на отговорилите е 86,0%. Анкетата са попълнили общо 4042 ученици от 7-9 клас, от които 3532 са на възраст 13-15 години.

Предстои да се проведе четвъртият етап от глобалното проучване в България.