Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите"

Директор на дирекция: доц. д-р Галя Цолова, дм

тел.+3592 8056 201, е-mail: gal@ncpha.government.bg


Дирекцията организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и превенцията на болестите. Провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване. Анализира, оценява и мониторира здравното състояние на децата, учениците и цялото население с оглед определяне на приоритетите в областта на рисковите поведенчески фактори, човешките ресурси, качеството на медицинска помощ, влиянието на екстремалните климатични явления и др. Реализира кампании, обучителни семинари, издаване на информационни материали, свързани с промоцията на здраве и превенция на болестите, включително за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Дирекцията участва в разработването, координирането и изпълнението на национални политики, програми и планове за промоция на здраве и профилактиката на болестите. Участва в анализирането на здравната политика, както и в акредитационния процес на лечебните заведения чрез обучение на експерти. Участва в работни групи на национално и международно ниво. Оказва експертна, консултативна и методична помощ на РЗИ, лечебните и здравни заведения. Провежда основни и тематични курсове за следдипломно обучение и продължаваща квалификация, индивидуално обучение на специализанти, както и обучение по научната и образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“.

 

„Превенция на хроничните незаразни болести“,
началник на отдел: д-р Росица Чапарова;
r.chaparоva@ncpha.government.bg+3592 8056 294
„Детско и младежко здраве“,
началник на отдел: доц. Красимира Костадинова, дм;
kr.kostadinova@ncpha.government.bg; +3592 8056 414
Международен институт за младежко развитие PETRI,
ръководител: гл. експ. Анина Чилева;
anina@ncpha.government.bg; +3592 8056 229
„Медико-социални анализи“,
началник на отдел: доц. д-р Наташка Данова, дм;
n.danova@ncpha.government.bg; +3592 8056 326
Учебен отдел,
началник: инж. Надя Василева;
n.vasileva@ncpha.government.bg; +3592 8056 286