ВЪПРОСНИК НА ЕВРОСТАТ ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ръководител:

доц. Кр. Дикова, дм

тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg