Международна дейност

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ (JOINT ACTION GRANTS (HP-JA) 3RD EU HEALTH PROGRAMME) BEST-REMAP СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВАЛИДИРАНИ НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНЕНЕТО (JA BEST – REMAP)


Ръководител: проф. д-р В. Дулева тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg Изпълнители: доц. д-р Л. Рангелова, ас. д-р Е. Чикова-Ишченер, гл. експ. Ив. Дичева, гл. експ. З. Дунева, гл. експ. Е. Ацева, хим. тех. Т. Георгиева ДПЗПБ, Отдел „РПФП ХНБ": проф. д-р Пл. Димитров, гл. експ. Д. Божилова

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ DE-PASS


(Determinants of Physical Activities in Settings – Детерминанти на физическите активности в различни среди/обстановки - мрежа на Европейския съюз от контактни лица (focal points) за физическа активност) Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел. +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Изпълнители: доц. д-р Г. Цолова, гл. ас. З. Спасова, гл. експ. А. Котева Партньори от страна на България: Министерство на младежта и спорта

ГЛОБАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА (GYTS), БЪЛГАРИЯ


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.+3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Изпълнители: доц. д-р Г. Цолова, гл. експ. А. Чилева, гл. експ. М. Странджева, гл. експ. С. Кандиларова Официален уебсайт: https://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/

СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА (JATC)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел. +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Изпълнители: гл. експ. Д. Великова, гл. експ. Е. Теолова Официален уебсайт: https://jaotc.eu/

RECOVER-E - МАЩАБНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХИЧНОЗДРАВНИ ГРИЖИ, БАЗИРАНИ В ОБЩНОСТТА, ЗА ХОРА С ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЕВРОПА


Координатори за НЦОЗА: гл. ас. д-р Владимир Наков, дм, тел: (359 2) 8056214, e-mail: v.nakov@ncpha.government.bg проф. д-р Пламен Димитров, дм, тел: (359 2) 8056420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

CHRODIS PLUS


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (IPAAC)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

ЕВРОПЕЙСКО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА (JAHEE – Joint Action on Health Inequalities)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 2


Ръководител на проекта: доц. д-р Христо Хинков, дм тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/ http://eeagrants.org/

BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 1


Ръководител на проекта: доц. д-р Христо Хинков, дм тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/ http://eeagrants.org/

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДИТЕ ОТ АЛКОХОЛА – RARHA


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg официален уебсайт:

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (CIS)


За контакти: гл. ас. Ир. Димитрова тел. +359 2 805634 е-mail: cisbg@ncpha.government.bg

КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР НА СЗО ПО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Ръководител: доц. К. Вангелова, дм тел. +3592 8056 224 е-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg; www.who.int

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА


Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА: БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ С ВРЕМЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА (WHO)


Национален координатор в Международния съветнически комитет по проект ЕМП към СЗО: доц. М. Израел, дм тел.: +3592 8056 353, тел/факс: +3592 954 11 72, e-mail: m.izrael@ncpha.government.bg

МРЕЖА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АУТИЗМА (МЮЕА) (SOUTHEAST EUROPEAN AUTISM NETWORK, SEAN)


Национален координатор: доц. Кр. Костадинова, дм тел.: +3592 8056414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА В ЕВРОПА


Национален координатор: гл. експ. А.Чилева тел: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg https://www.schoolsforhealth.org/

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ENGL)


Европейската мрежа на ГМО лабораториите (ENGL) (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/ENGL.html) играе водеща роля в разработването, хармонизирането и стандартизирането на средства и методи за вземане на проби, откриване, идентифициране и количествено определяне на генетично модифицирани организми (ГМО) в широка гама от продукти.

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD)


Официален уебсайт: Ръководител: гл. експ. А. Чилева тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ PETRI-СОФИЯ


Уебсайт: Ръководител на PETRI-София: гл. експ. А.Чилева тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

ЗДРАВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УНИЦЕФ


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ВЪПРОСНИК НА ЕВРОСТАТ ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

БАЗА ДАННИ НА СЗО HEALTH FOR ALL– ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ


Ръководител: доц. Кр. Дикова, дм тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)


ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)