Администрация

 

Наименование на администрацията:

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
Седалище и адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15

Тел.: +3592 80 56 444, +3592 80 56 310; факс: +3592 954 12 11

Ел. поща: delovodstvo@ncpha.government.bg

Работно време на администрацията: 09:00–17:30 ч.

Банкова сметка:
BG 96 UNCR 96603119995319
Банкова сметка за гаранции:
BG 71 UNCR 96603319995316

BIС код UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД
ЕИК 176094665
НЦОЗА
БУЛСТАТ:
176094665