ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА: БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ С ВРЕМЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА (WHO)

Национален координатор в Международния съветнически комитет по проект ЕМП към СЗО: доц. М. Израел, дм

тел.: +3592 8056 353, тел/факс: +3592 954 11 72, e-mail: m.izrael@ncpha.government.bg