Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване"

 

Директор на дирекция: доц. Красимира Дикова, дм

тел.+3592 954 95 79, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg


Дирекцията осъществява дейности по информационното осигуряване на управлението на системата на здравеопазване и електронното здравеопазване. Дирекцията ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравната система и изпълнява функции на орган на статистиката за системата на здравеопазването. Дирекцията провежда статистически изследвания в съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването. Дирекцията участва в дейности, свързани с единната здравноинформационна система, здравноинформационните стандарти, електронното здравеопазване. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на здравни регистри и координирнето на обмена на данни с национални, ведомствени и международни бази данни. Дирекцията разработва, унифицира и поддържа медико-статистическата документация за здравното състояние на населението, ресурсите и дейността на лечебните заведения в съответствие с нормативните изисквания на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), съгласувано с Националния статистически институк (НСИ). Дирекцията оказва методологична помощ и мониторинг на структурите в здравеопазването по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация.

„Информационни ресурси и анализи“, началник на отдел: Златина Попова; z.popova@ncpha.government.bg; +3592 91740 75
„Информационни системи и технологии“, началник на отдел: инж. Анна Иванова; a.ivanova@ncpha.government.bg; +3592 91740 87
„Регистри“, началник на отдел: Райна Николова-Кутинска;
r.nikolova@ncpha.government.bg;; +3592 951 54 20