Достъп до обществена информация

 

НЦОЗА предоставя достъп до обществена информация въз основа на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и
Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация на НЦОЗА.

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявлението задължително съдържа трите имена, наименованието и седалището на заявителя. В заявлението се описва исканата информация, както и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до нея. Заявлението трябва да съдържа адреса за кореспонденция със заявителя.
Образец на заявление за достъп до обществена информация

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Формите могат да бъдат: устна справка; преглеждане и прочитане на място на цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос; копия на хартиен или технически носител; комбинация от форми.

Писмените заявления за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на НЦОЗА. Писменото заявление може да бъде подаде лично в деловодството всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., като полученият входящ номер е доказателство за подаденото заявление. Заявление за информация по ЗДОИ може да бъде изпратено по пощата на адрес: 1413 София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15, етаж 4, Деловодство на НЦОЗА. Заявление може да бъде изпратено и на електронната поща на НЦОЗА: ncpha@ncpha.government.bg и delovodstvo@ncpha.government.bg, като в тези случаи не се изисква електронен подпис.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане, определено с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация и представяне на платежен документ. Заплащането се извършва по банкова сметка: BG 96 UNCR 96603119995319, BIС код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД, ЕИК 176094665, НЦОЗА; на касата в НЦОЗА или чрез банкова карта на ПОС терминал на адреса на НЦОЗА.

 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

За информация и справки: тел. +3592 80 56 310