Достъп до обществена информация

 

НЦОЗА предоставя достъп до обществена информация въз основа на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и
Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация на НЦОЗА.

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявлението задължително съдържа трите имена, наименованието и седалището на заявителя. В заявлението се описва исканата информация, както и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до нея. Заявлението трябва да съдържа адреса за кореспонденция със заявителя.
Образец на заявление за достъп до обществена информация

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Формите могат да бъдат: устна справка; преглеждане и прочитане на място на цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос; копия на хартиен или технически носител; комбинация от форми.

Писмените заявления за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на НЦОЗА. Писменото заявление може да бъде подаде лично в деловодството всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., като полученият входящ номер е доказателство за подаденото заявление. Заявление за информация по ЗДОИ може да бъде изпратено по пощата на адрес: 1413 София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15, етаж 4, Деловодство на НЦОЗА. Заявление може да бъде изпратено и на електронната поща на НЦОЗА: ncpha@ncpha.government.bg и edelovodstvo@ncpha.government.bg, като в тези случаи не се изисква електронен подпис.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане, определено със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ, и представяне на платежен документ. Заплащането се извършва по банкова сметка: BG 96 UNCR 96603119995319, BIС код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД, ЕИК 176094665, НЦОЗА; на касата в НЦОЗА или чрез банкова карта на ПОС терминал на адреса на НЦОЗА.

1. дискета – 1 бр. – 0,60 лв. с ДДС
2. CD – 1 бр. – 0,60 лв. с ДДС
3. DVD – 1 бр. – 0,72 лв. с ДДС
4. разпечатване – 1 страница (А4) – 0,14 лв. с ДДС
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,11 лв. с ДДС
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,72 лв. с ДДС
7. видеокасета – 1 бр. – 3,90 лв. с ДДС
8. аудиокасета – 1 бр. – 1,38 лв. с ДДС
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,91 лв. с ДДС


За информация и справки: тел. +3592 80 56 310