Достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

 

Вътрешните правила на НЦОЗА за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до информация от обществения сектор за повторно използване са разписани детайлно в „Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация“.

 

За упражняване правото на достъп до обществена информация е необходимо да бъде подадено заявление – писмено или устно.

В случай, че заявлението се подава писмено (на хартия или по електронен път) се подава попълнено Приложение № 1.

В случай, че заявлението се подава устно, приемащият заявлението попълва Приложение № 2.

            За упражняване правото на достъп до обществена информация за повторно използване е необходимо да бъде подадено писмено искане (на хартия или по електронен път) – Приложение № 3.

 

В Заявлението/Искането трябва да бъдат посочени:

  1. трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

 

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

 

Адрес за кореспонденция:

София 1431, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15

 

Електронна поща: ncpha@ncpha.government.bg или delovodstvo@ncpha.government.bg

 

Телефон за връзка: +359 2 80 56 310

Факс: 02/954-12-11


Файлове за изтегляне:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Вътрешни правила