CHRODIS PLUS


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Официален уебсайт

CHRODIS PLUS е 3-годишно съвместно действие (2017 - 2020) в рамките на Третата здравна програма на Европейския съюз, продължение на първото съвместно действие, свързано с хроничните заболявания и остаряването в добро здраве - CHRODIS.

Ръководител на CHRODIS PLUS е Националният институт по обществено здраве „Карлос III“ (ISCIII),който ще координира участниците в съвместното действие - 45 асоциирани партньори от 21 страни. CHRODIS PLUS цели да подпомогне страните членки в идентифициране на иновативни политики и стратегии, насочени към хроничните болести и подобряване качеството на живот. Продължавайки работата на CHRODIS, в рамките на CHRODIS PLUS ще се провеждат дискусии на европейско и национално равнище за предложения за действия в областта на промоцията на здравето и първичните здравни грижи, като се предоставят насоки на заинтересовани страни от сектор здравеопазване.

Основният фокус на настоящото съвместно действие е подобряване на грижите за пациентите с хронични заболявания и отстояване на цялостен и интегриран подход към здравето, който да допринесе за намаляване на здравните неравенства и за увеличаване достъпа до здравни услуги.

НЦОЗА участва в работен пакет 5 и 7. Целта на работен пакет 5 е да подкрепи политиките, стратегиите, плановете за действие и интервенциите на партньорите-членки в сферата на здравната промоция и превенцията на хронични заболявания чрез улесняване обмена на знания и опит за ефективни стратегии и за имплементиране на добри практики.

Работен пакет 7 е насочен към имплементирането на интегриран модел за грижа за пациенти с хронични заболявания, разработен в рамките на CHRODIS. В България, Германия и Испания, тази задача ще бъде осъществена чрез адаптиране на мобилно приложение, което цели повишаването на качеството на живот на пациенти с хронично заболяване. НЦОЗА, в партньорство с Българска Асоциация „Диабет“ , провежда пилотно проучване, разработено да подпомагане хората, страдащи от диабет, при ежедневните им дейности, свързани с контрола на заболяването. Проучването цели да подобри самоконтрола и самоовладяването на хроничното заболяване.

За повече информация:

Актуални новини

Видео