Портал на докторанта

Акредитирани специалности

НЦОЗА има акредитация за следните докторски програми:
Професионално направление „7.1 Медицина“:

  • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“ срок на акредитацията – 27.10.2022 г.
  • Докторска програма „Токсикология“ срок на акредитацията – 27.10.2021 г.
  • Докторска програма „Хигиена“ срок на акредитацията – 07.04.2021 г
  • Докторска програма „Хранене и диететика“ срок на акредитацията – 07.04.2021 г.

Националната агенция по оценяване и акредитация е провела оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

Конкурси