ЕВРОПЕЙСКО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА (JAHEE – Joint Action on Health Inequalities)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм;

 

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители: гл. експ. А. Чилева, гл. експ. С. Кандиларова

 

През 2018 г. стартира новото Европейско съвместно действие за здравни неравенства (JAHEE – Joint Action on Health Equity in Europe) в рамките на Третата здравна програма на ЕС за периода 2014-2020 г.

В JAHEE се включват общо 25 европейски държави: Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Босна и Херцеговина, Норвегия и Сърбия. 22 от тях са членки на ЕС.

НЦОЗА е координиращата организация за България с поет ангажимент за изпълнение на дейности по работни пакети 8 и 9 – „Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги на групи в неравнопоставено положение“ и „Здраве и равенство във всички политики“.

Целта на предишни европейски проекти по тази тема беше предимно да направят оценка на размера и причините и на въздействието на социалните детерминанти на здравето или да определят кои са най-уязвимите групи в обществото. В сравнение с тях Европейското съвместно действие за здравни неравенства има по-ясен фокус върху проектиране, изграждане и прилагане на все по-ефективни политики. Специфичните цели на Съвместното действие ще допринесат за подобряване на планирането и разработването на политики за справяне със здравните неравенства на европейско, национално, регионално и местно равнище. Ще бъде укрепено сътрудничеството между държавите в процеса на справяне със здравните неравенства.

JAHEE следва 3-стъпков подход на за тригодишния си период на реализация (2018-2021). В първата стъпка въз основа на най-добрите налични знания петте тематични работни пакета (РП5-РП9) разработват специфична рамка на политиката в областта на темите, докато РП4 разработва обща политическа рамка. На равнище участваща държава се изработва шаблон за индивидуален профил на страната и пет конкретни оценки за всяка държава (за всеки тематичен работен пакет, в който държавата участва). На втората стъпка участващите страни прилагат набор от действия за справяне със здравните неравенства. В последната стъпка ще бъдат изготвени и разпространени препоръки, основани на най-добрите постигнати резултати (вж. структурна схема на JAHEE).

Цялата информация можете да прочетете тук, структурна схема, повече за JAHEE.