ИЦ Здраве

Изпитвателен център „Здраве“ към НЦОЗА е създаден през 2007 г. Той обединява седем лаборатории: „Химичен състав на храните“, „Микробиология“, „Химични замърсители и добавки в храните“, „Козметични продукти и детергенти“, „Генетично модифицирани организми“, „Елементен състав“, „Прахов фактор“.

ИЦ „Здраве“ е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с БДС EN ISO 17025:2018. Акредитацията регламентира надеждност, независимост и безпристрастност на анализите и резултатите на лабораториите, съпоставимост на резултатите в страните членки от ЕС, международно признаване на компетентността, високо качество и прозрачност на извършваните услуги.


Услуги в ИЦ „Здраве“

В ИЦ „Здраве“ се извършват изпитвания на 29 групи продукти (храни, хранителни добавки, зърно и продукти, питейни и бутилирани води, козметика, перилни препарати, биоциди, материали за контакт с храни, химични замърсители и добавки в храни, почви и утайки от пречистване на отпадъчни води, биоотпадъци, смивове и отривки от контактни повърхности, търговски продукти и природни материали по следните показатели:

 • Органолептични, физични и физико-химични показатели;
 • Химични замърсители и добавки в храни;
 • Микробиологични показатели;
 • Генномодифицирани организми;
 • Идентифициране на азбест в търговски продукти, нерудни полезни изкопаеми, почви и отпадъци.

Национални референтни лаборатории

В ИЦ „Здраве“ функционират три национални референтни лаборатории:

 • Национална референтна лаборатория за „Генетично модифицирани организми“

  НЦОЗА е член на Европейската мрежа на ГМО лабораториите. В обхвата на акредитацията лабораторията работи с европейски референтни лаборатории, участва във валидирането на методите за контрол на нови ГМО на пазара съгласно Регламент (ЕК) № 1981/2006,  № 120/2014 и № 1829/2004 като част от европейската процедура за регистрация на нови ГМО.


  http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_reference_lab_en.htm
 • Национална референтна лаборатория „Мляко и млечни продукти – относно микробиологични замърсители (Bacillus Cereus, Chronobater spp.) в храни за кърмачета и малки деца“

Партньори и клиенти

Услугите на ИЦ „Здраве“ са ориентирани към компетентните органи, към клиенти от индустрията и частни клиенти. Сред партньорите и възложителите са РЗИ, БАБХ, ИАОС, ИАСАС, Агенция Митници, Световна здравна организация, Организация по прехрана и земеделие (FAO), Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Съвместен изследователски център (JRC) към ЕК, научни институти и университети от България и чужбина. Сред частните клиенти са още фирмите Агро Макс Инвест ЕООД-Разград, Алимко ООД, Alltech България, Булгарконтрола АД, Булфрукт ООД-Костенец, Виктория Нутс ЕООД, Данон, Елиаз ООД, Захарни изделия-Варна, Захарни Заводи-Горна Оряховица, Кронос ООД, Кенди, България, Лактина, Кодап България, ЛБ Булгарикум, „Млин 97“ АД-Разград, Марица Олио-Пазарджик, Млечни продукти Тракия ЕООД-Хасково, Натстим ООД , Нилана ООД, Тандем, Си Комерсиал 7 ЕООД-Самоков, Слънчо АД, , P.I.C.Co, TUF България, Фаустина груп ЕООД, SGS-България, ProViotik-USA/България.

Документи, бланки, формуляри

Заповед за акредитация на ИАБСА

Сертификат за акредитация

Управление на жалби

Декларация на политиката на ИЦ „Здраве"

Декларация за услугите на ИЦ „Здраве“

Процедура за гъвкав обхват – ОП 702-6

Граници на гъвкав обхват на акредитация - Сп 500

Изпитвани продукти и характеристики, за които се поддържа гъвкав обхват – Сп 802

Заявка за изпитване

Формуляр за обратна връзка

Тарифа (по Приложение № 1 към чл. 29а); Ценоразпис (утвърден от НЦОЗА)

Информация във връзка с COVID-19

За контакти:

Диана Христакиева – Централна приемна

тел. +3592 8056 398; +3592 8056 305;

e-mail: zdrave@ncpha.government.bg

Проф. Цвета Георгиева – ръководител на Изпитвателен център „ЗДРАВЕ”

тел.+3592 8056 239; 0884 642 433

e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg