ИЦ Здраве

Изпитвателен център „Здраве“ към НЦОЗА е създаден през 2007 г. Той обединява седем лаборатории: „Химичен състав на храните“, „Микробиология“, „Химични замърсители и добавки в храните“, „Козметични продукти и детергенти“, „Генетично модифицирани организми“, „Елементен състав“, „Прахов фактор“.

ИЦ „Здраве“ е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с БДС EN ISO 17025:2018. Акредитацията регламентира надеждност, независимост и безпристрастност на анализите и резултатите на лабораториите, съпоставимост на резултатите в страните членки от ЕС, международно признаване на компетентността, високо качество и прозрачност на извършваните услуги.

Услуги в ИЦ „Здраве“

В ИЦ „Здраве“ се извършват изпитвания на 29 групи продукти (храни, хранителни добавки, зърно и продукти, питейни и бутилирани води, козметика, перилни препарати, биоциди, материали за контакт с храни, химични замърсители и добавки в храни, почви и утайки от пречистване на отпадъчни води, биоотпадъци, смивове и отривки от контактни повърхности, търговски продукти и природни материали по следните показатели:

 • Органолептични, физични и физико-химични показатели;
 • Химични замърсители и добавки в храни;
 • Микробиологични показатели;
 • Генномодифицирани организми;
 • Идентифициране на азбест в търговски продукти, нерудни полезни изкопаеми, почви и отпадъци.

Национални референтни лаборатории

В ИЦ „Здраве“ функционират три национални референтни лаборатории:

 • Национална референтна лаборатория за „Генетично модифицирани организми“

  НЦОЗА е член на Европейската мрежа на ГМО лабораториите. В обхвата на акредитацията лабораторията работи с европейски референтни лаборатории, участва във валидирането на методите за контрол на нови ГМО на пазара съгласно Регламент (ЕК) № 1981/2006,  № 120/2014 и № 1829/2004 като част от европейската процедура за регистрация на нови ГМО.


  http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_reference_lab_en.htm
 • Национална референтна лаборатория „Мляко и млечни продукти – относно микробиологични замърсители (Bacillus Cereus, Chronobater spp.) в храни за кърмачета и малки деца“

Партньори и клиенти

Услугите на ИЦ „Здраве“ са ориентирани към компетентните органи, към клиенти от индустрията и частни клиенти. Сред партньорите и възложителите са РЗИ, БАБХ, ИАОС, ИАСАС, Агенция Митници, Световна здравна организация, Организация по прехрана и земеделие (FAO), Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Съвместен изследователски център (JRC) към ЕК, научни институти и университети от България и чужбина. Сред частните клиенти са още фирмите Агро Макс Инвест ЕООД-Разград, Алимко ООД, Alltech България, Булгарконтрола АД, Булфрукт ООД-Костенец, Виктория Нутс ЕООД, Данон, Елиаз ООД, Захарни изделия-Варна, Захарни Заводи-Горна Оряховица, Кронос ООД, Кенди, България, Лактина, Кодап България, ЛБ Булгарикум, „Млин 97“ АД-Разград, Марица Олио-Пазарджик, Млечни продукти Тракия ЕООД-Хасково, Натстим ООД , Нилана ООД, Тандем, Си Комерсиал 7 ЕООД-Самоков, Слънчо АД, , P.I.C.Co, TUF България, Фаустина груп ЕООД, SGS-България, ProViotik-USA/България.

Документи, бланки, формуляри

Заповед за акредитация на ИАБСА

Сертификат за акредитация

Управление на жалби

Декларация на политиката на ИЦ „Здраве“

Декларация за услугите на ИЦ „Здраве“

Заявка за изпитване

Формуляр за обратна връзка

Цени на услуги:

Тарифа (по Приложение № 1 към чл. 29а); Ценоразпис (утвърден от НЦОЗА)

Информация във връзка с COVID-19

За контакти:

Диана Христакиева – Централна приемна

тел.+3592 8056 398; +3592 8056 305;

email:zdrave@ncpha.government.bg

Проф. Цвета Георгиева – ръководител на Изпитвателен център „ЗДРАВЕ”

тел.+3592 8056 239; 0884 642 433

email:tzv.georgieva@ncpha.government.bg