Българско списание за обществено здраве

„Българско списание за обществено здраве“ е официално издание на НЦОЗА. Многопрофилното списание включва публикации в областта на здравната политика и практика, здравния мениджмънт и икономика, епидемиология на неинфекциозните и заразните болести, здраве на населението, промоция на здравето и профилактика на болестите, околна среда и здраве, трудова медицина, храни и хранене, кризисни ситуации и обществено здраве, психично здраве. Списанието е платформа за дискусия по актуални проблеми на общественото здраве в България, Европа, САЩ и др. В специални приложения се публикуват актуални материали, проучвания, резюмета и доклади от международни и национални научни форуми и кръгли маси. Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания, добри практики, политики, управление и образование в областта на общественото здраве. „Българско списание за обществено здраве“ е двуезично издание (на български и на английски език) с периодичност четири броя годишно.


Всички броеве на списанието можете да намерите тук


Ръководство за рецензенти

Указания за автори

Instructions for authors

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
Национален център по обществено здраве и анализи 
бул. “Акад. Иван Гешов” 15, София 1431, България
Отговорен секретар: Татяна Каранешева, дм
е-поща: t.karanesheva@ncpha.government.bg