Текущи данни

Текущите данни се събират, обработват и използват за отчетни и контролни нужди, свързани с процеса на управление на здравната система. Тази оперативна информация е база за взимане на своевременни решения и предприемане на адекватни действия, свързана с настъпили динамични промени в здравните процеси. Оперативната информация е с различни времеви периоди – всекидневна, седмична, месечна, тримесечна, шестмесечна и годишна.
Данните от оперативната информация са предварителни и са възможни корекции във всеки следващ времеви период и в края на годината.