ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ENGL)


Европейската мрежа на ГМО лабораториите (ENGL) (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/ENGL.html) играе водеща роля в разработването, хармонизирането и стандартизирането на средства и методи за вземане на проби, откриване, идентифициране и количествено определяне на генетично модифицирани организми (ГМО) в широка гама от продукти. Мрежата е основна в Брюксел на 4 декември 2002 г. и в момента тя се състои от 95 национални лаборатории за правоприлагане на ГМО законодателството, от всички 28 държави-членки на ЕС, плюс Норвегия, Швейцария и Турция. Основната цел на ENGL е да помогне за решаването на големия брой предизвикателства, пред които са изправени контролните лаборатории в областта на откриване, идентифициране и количествено определяне на генетично модифицирани организми.

Споразумението за консорциум ENGL предвижда редица начини за постигане на тази цел:

  • Организиране и провеждане на пленарните заседания за обмен на опит;
  • Организиране и провеждане на работни групи по актуални въпроси от общ интерес;
  • Подпомагане на Европейската комисия при въвеждане и прилагане на ГМО законодателството;
  • Научно-изследователски проекти, обмен на учени, обучение;
  • Трансфер на технологии между членовете ENGL;
  • Обмен на научна литература.