Дирекция „Обществено здраве и здравен риск"

Директор на дирекция: доц. д-р Веска Камбурова, дм

тел.+3592 8056 356, е-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg


Дирекцията участва в създаването на научна база за основана на доказателства държавна политика за ограничаване на здравния риск, подобряване и укрепване на общественото здраве. Съдейства за реализирането й чрез изпълнение на научноизследователска, научно-експертна, консултативна и учебна дейност по проблеми, свързани с качеството на жизнената среда и възможния здравен риск, здраве при работа, токсикология, храни и хранене. Дирекцията идентифицира и проучва съществуващи и нововъзникващи рискове за здравето. Извършват се оценки на здравния риск за населението, свързан с влиянието на вредни фактори от околната среда и се изготвят препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици. Провежда се оценка на здравния риск от вредни фактори на работната среда и трудовия процес и се разработват насоки за ограничаване на професионалните и свързани с труда заболявания. Осъществява се научно-приложна дейност в областта на токсикологията, въвеждат се и се прилагат научно обосновани подходи и здравни критерии за оценка на токсикологичните характеристики и токсикологичния здравен риск от химикалите. Валидират се и се внедряват методи за проучване и оценка на храненето и хранителния статус, извършва се национален мониторинг, проучвания, анализ на риска и оценка на храненето и хранителния статус на населението, определят се рисковите групи, очертават се тенденции; разработват се програми, препоръки, ръководства за намаляване риска за здравето и за хронични незаразни болести, свързани с нездравословно хранене.

„Околна среда и здравен риск“, началник на отдел: гл. ас. д-р Момчил Сиджимов, дм; m.sidjimov@ncpha.government.bg; +3592 8056 330
„Здраве при работа“, началник на отдел: доц. Катя Вангелова, дб; k.vangelova@ncpha.government.bg+3592 8056 224
„Храни и хранене“, началник на отдел: проф. д-р Веселка Дулева, дм; v.duleva@ncpha.government.bg+3592 8056 246
„Токсикология“, началник на отдел: д-р Светлана Цолова;
sv.tzolova@ncpha.government.bg; +3592 8056 260