Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)


Ръководител: гл. експ. А. Чилева

тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

Изпълнители: проф. д-р П. Димитров, експ. С. Кандиларова експ. Р. Бърдарова

Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) е сравнителен международен изследователски проект, който се осъществява по инициатива на представителите на Шведския съвет за информация за алкохол и други наркотици (The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs /CAN/) с подкрепата на Групата Помпиду към Съвета на Европа. На всеки четири години се събират сравнителни данни за употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учащите се от Европейските страни и се проследяват тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества. Проектът стартира през 1993 г., а първото събиране на данни е осъществено през 1995. Първото събиране на данни в България е осъществено през 1999. Последните две изследвания (2003 и 2007) са реализирани съвместно с НЦН.

Цел: Проследяване тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества.

Основни видове дейности: Подготовка и провеждане на изследването ESPAD’11, Представяне на изследването в медиите, Представяне на изследването в НЦОЗА, Участие в годишната среща по проект ESPAD за 2011 г.