ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD)


Водещ изследовател за България: гл. експ. А. Чилева

тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

Изпълнители: проф. д-р П. Димитров, експ. С. Кандиларова експ. Р. Бърдарова

Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) е сравнителен международен изследователски проект, стартирал по инициатива на представителите на Шведския съвет за информация за алкохол и други наркотици (The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs /CAN/) с подкрепата на Групата Помпиду към Съвета на Европа. В последните години се осъществява със съдействието на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании – EMCDDA.

Цел: Проследяване тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества сред 16-годишните ученици в Европа.

На всеки четири години се събират сравнителни данни за употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учащите се от европейските страни по стандартизирана методология и се проследяват тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества. Проектът стартира през 1993 г., а като първото събиране на данни в Европа е осъществено през 1995, а в България – през 1999 г. от НЦОЗА. Изследванията от 2003 до 2015 г. са реализирани съвместно с НЦН.

Основни видове дейности: Всяка вълна включва подготовка и провеждане на изследването, представяне на доклада и данните от изследването за международния доклад, представяне на данните от изследването в медиите и в НЦОЗА, участие в годишните международни срещи по проект ESPAD.