Самостоятелни отдели

Отдел Финансово-счетоводен и човешки ресурси

Отделът организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност; организира дейности по своевременното осчетоводяване на всички стопански операции; съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила.

Главен счетоводител: Цветана Костадинова

tzv.kostadinova@ncpha.government.bg, +3592 8056 307

 

Отдел Правна помощ и обществени поръчки

Отделът изготвя проекти на вътрешни актове на центъра и проекти на договори; контролира изпълнението на сключените от центъра договори; планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и отговаря за законосъобразното им провеждане

Началник на отдел: Павел Тодоров

p.todorov@ncpha.government.bg, +3592 8056 321

 

Отдел Информационно обслужване и връзки с обществеността

Отделът осъществява информационното обслужване и осигуряване на центъра; извършва технологична поддръжка на информационните системи и базите данни в центъра, поддържа и развива интернет страницата и електронната поща; извършва езикови редакции и преводи на научни материали, статии, научна кореспонденция; извършва предпечатна и дизайнерска подготовка на издания, информационни материали и др.

Началник на отдел: ас. инж. Надежда Тодорова

n.todorova@ncpha.government.bg, +3592 8056 322

Връзки с обществеността: гл.ас. Татяна Каранешева, дм

t.karanesheva@ncpha.government.bg, +3592 8056 274

 

Отдел Управление и поддържане на собствеността

Отделът организира и ръководи дейността по управление и поддържане на собствеността; отговаря за поддръжката на сградния фонд; организира цялостната дейност на общежитието за следдипломна квалификация (ОСДК); организира дейността по поддръжка на всички системи (осветление, отопление, ВиК и др.).

началник на отдел: Росен Атанасов

r.atanasov@ncpha.government.bg, +3592 8056 320

 

Отдел Деловодство и секретариат

Отделът организира деловодната дейност на центъра; води входящ и изходящ регистър на документите; образува преписки по постъпилите в деловодството документи; следи движението на документите; организира и отговаря за своевременното движение на документооборота; осъществява служебна и научна кореспонденция.

ncpha@ncpha.government.bg, +3592 8056 444