МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА ЗА ЗДРАВЕ В ЕВРОПА

Отговорен изпълнител за НЦОЗА: гл. експ. А.Чилева

тел: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

https://www.schoolsforhealth.org/