Научен съвет на НЦОЗА

Председател: проф. д-р В. Дулева, дм

Зам.-председател: доц. д-р Г. Цолова, дм

Научен секретар: проф. Цв. Георгиева, дм

Членове:

проф. д-р П. Димитров, дм

проф. д-р Хр. Хинков, дм

доц. А. Тачев, дм

доц. Т. Панев, дм

проф. М. Израел, дм

доц. д-р В. Камбурова, дм

доц. Кр. Дикова, дм

доц. К. Вангелова, дб

доц. М. Иванова, дм

доц. д-р Н. Данова, дм

доц. Р. Георгиева, дм

проф. д-р П. Салчев, дм

доц. В. Багдасарян, дб

доц. д-р Л. Рангелова, дмНормативни документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА