BG07 Програма: Инициативи за обществено здраве 1

Ръководител на проекта: доц. д р Христо Хинков, дм

тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg

Координатори:

д-р Владимир Наков – сектор „Психично здраве“;

д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова – сектор „Психично здраве“;

д-р Николай Шумков – сектор „Психично здраве“

Мая Люцканова – Връзки с обществеността

Цветанка Моллова – технически сътрудник, Мария Василева

Целта на проекта е подобряване на грижите за психичното здраве. Общата продължителност на проекта е 18 месеца. Размерът на безвъзмездните средства е 1 000 000 EUR. Здравната реформа в България има за цел да подобри здравния статус на българските граждани чрез изграждане на модерни институции, за да се осигури високо качество на медицинските услуги и финансиране за всички. Важна част от нея е реформата на грижите за психичното здраве, извършена в съответствие с Националната политика за психично здраве. Реформата за психичното здраве е свързана с първичната медицинска помощ. Ключова професионална група за превенция на самоубийствата е групата на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), поради тесните връзки с населението. В програмите за специализация по обща медицина психичните проблеми не са достатъчно представени. Затова основната цел на проекта е придобиване на опит в разпознаването на ранните признаци на депресии и тревожност. По този начин ще се постигне намаляване на опитите за самоубийство и по-добро качество на психично-здравните услуги.

Най-ефективните мерки за превенция на самоубийствата излизат далеч извън областта на медицината. Във фокуса на проекта са и различни професии (социални работници и психолози), които се занимават с групи в риск от суицидно поведение: младежи, възрастни хора, безработни, социално слаби, зависими лица... Следователно, превенцията на суицидни действия като социален феномен изисква ангажираност на различните заинтересовани страни. Проектът предвижда обучение на специалисти от 28-те РЗИ в страната за събиране и въвеждане онлайн на информацията за самоубийствата. Ще се наблегне и на обучението на персонала, който участва в училищното образование по въпроси, свързани с психичното здраве. Двама представители на всяка РЗИ ще бъдат подбрани и обучени в основните принципи за превенция на самоубийство в училищата. Крайните бенефициенти са младежи в уязвимата тийнейджърска възраст предимно в проблемните училища, които ще бъдат определени за интервенция.

Цел на проекта е и да се подобри обменът на информация между различните институции.

Настоящият проект е свързан с провеждане на епидемиологично проучване на разпространението на честите психични разстройства в страната. Научните доказателства, предоставени от проучването ще създадат основа за по-добра политика и планиране на психично-здравни услуги, съобразени с нуждите на българското население. Проучването ще представи ясна картина на динамиката на разпространението на изследваните психически разстройства. Новите данни ще бъдат съпоставени с резултатите от първото изследване през 2003 – 2007 г. (EPIBUL).

Повишената информираност на обществото за проблемите на психичното здраве би допринесло за намаляване на стигмата и пренебрежението по отношение на лица с психични разстройства и особено тези, които са извършили опит за самоубийство. За целта ще бъде създаден специализиран сайт и ще бъде проведена публична кампания за борба със стигмата.