ОК Екзакт

Органът за контрол „Екзакт“ от вида С към Националния център за обществено здраве и анализи извършва измерване и контрол на факторите на средата. Основната цел на „Екзакт“ е да прилага методите за контрол и измерване, публикувани в международни, европейски и български стандарти и други нормативни документи и в сборниците на НХМЕХ „Сборник методи за хигиенни изследвания“ – СП 8.3.1, отговарящи на изискванията на клиентите относно качественото и професионалното им изпълнение. Качеството на работата се осигурява от висококвалифицирани специалисти чрез съвременни, с висока точност и добре поддържани технически средства. Персоналът на „Екзакт“ е водещ при разработването на методите за измерване и контрол в нашата страна.

Органът за контрол „Екзакт“ от вида С е акредитиран съгласно БДС EN ISO 17020:2005 да извършва контрол на:

  • електромагнитни полета в работна среда и населени места;
  • конвекционен и радиационен микроклимат;
  • изкуствено осветление;
  • оптични полихроматични лъчения в работната среда;
  • класификация на лазери по степен на риск – по предоставени технически характеристики;
  • вибрации, предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло в работна среда;
  • вибрации в жилищни помещения;
  • шум в работната среда и населени места;
  • ултразвук.

Сертификат за акредитация

Политика за качеството на "Екзакт"

Декларация за безпристрастност и независимост на служителите

Цени на услуги: Тарифа (по Приложение № 1 към чл. 29а)

Заявка

Лист за обратна връзка

Процедура за разглеждане на жалби и възражения

Процедура по прилагане на гъвкав обхват

 

За контакти:

Ръководител: гл.ас. Цветелина Шаламанова, дм

Тел.+3592 8056 208; 02 954 11 72