Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"

 

Директор на дирекция:доц. Росица Георгиева, дм

тел.+3592 8056 248, е-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg


Дирекцията провежда проучвания за оценка на въздействието на факторите (химични, физични, биологични) на жизнената среда, трудовия процес и условията и начина на живот върху общественото здраве и качеството на живот. Извършват се химични анализи за оценка на експозицията и риска от химични фактори на околната и работна среда, на природни и синтетични продукти, съдържащи минерални съставки със специфично биологично действие, определяне състав на храни, козметични продукти, обща и специфична миграция от материали за контакт с храни. За обективизиране на характеристиките на риска от биологични опасности в околната и трудовата среда, храните и храненето се извършват микробиологични анализи на води, храни, козметични продукти, почви, отпадъци и др. Дирекцията участва в разработването на здравната стратегия в областта на ГМО, валидиране и въвеждане на официални методи за контрол; провежда научни изследвания чрез молекулярнобиологични методи с цел подпомагане оценката на здравния риск от вредни въздействия на жизнената среда и храненето. Дирекцията извършва измервания, оценки и анализи на физични фактори при въвеждане на нови технологии (включително 5G) и обекти с емисия на нейонизиращи лъчения, нови методи в медицината за диагностика и терапия, терапевтични и немедицински (козметични) приложения на нейонизиращи лъчения и ултразвук, лазерна техника в работната среда, в бита и в областта на забавленията. Дирекцията участва в разработването на нормативни актове и на политиката за защита на работещите и населението от физични фактори; ръководи и поддържа национална информационна система на източниците на ЕМП в населени места; обобщава и анализира резултатите от мониторинга на нейонизиращи лъчения в околната среда/населените места; организира и ръководи методически националната система за мониторинг на шума и изготвя годишния доклад за шумовото натоварване в урбанизирани територии.

„Химични фактори“, началник на отдел: доц. Вера Павлова, дм;
v.pavlova@ncpha.government.bg; +3592 8056 386
„Състав на храни и потребителски продукти“, началник на отдел: доц. Антон Тачев, дм; a.tachev@ncpha.government.bg; +3592 8056 343
„Микробиологични фактори“, началник на отдел: доц. Весела Георгиева, дм; v.georgieva@ncpha.government.bg; +3592 8056 301
„Приложна геномика и ГМО“, началник на отдел: проф. Цвета Георгиева, дм; tzv.georgieva@ncpha.government.bg; +3592 8056 239
ИЦ „Здраве“, ръководител: проф. Цвета Георгиева, дм;

tzv.georgieva@ncpha.government.bg; +3592 8056 239
„Физични фактори“, началник на отдел: доц. Михаела Иванова, дм; m.ivanova@ncphа.government.bg; +3592 8056 220
Орган за контрол „Екзакт“, ръководител: гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм; ts.shalamanova@ncpha.government.bg; +3592 8056 393