Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимост"

Директор на дирекция: д-р Захари Зарков, дм

тел: + 3592 8056 214, e-mail: z.zarkov@ncpha.government.bg


Функциите на дирекцията са свързани с изпълнението на здравната политика в областта на общественото здравеопазване и превенцията на психичното здраве. Сред основните дейности са анализ и мониторинг на здравното състояние на населението с цел определяне на приоритетите в областта на промоцията на психичното здраве, борбата със стреса и превенцията на самоубийствата. Дирекцията осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, намаляване на вредите от употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Дирекцията разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация и намаляване на здравните вреди от употребата на наркотични вещества. Изготвя и внася за одобряване в НСНВ национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България. Дирекцията осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) – употреба на наркотици сред населението; проблемна и високорискова употреба на наркотици; инфекциозни заболявания, смъртни случаи, търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, както и на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества.

„Психично здраве“, началник на отдел: д-р Владимир Наков, дм; v.nakov@ncpha.government.bg; +3592 8056 214
„Зависимости“, началник на отдел: д-р Цвета Райчева;
tzv.raicheva@ncpha.government.bg; +3592 8056 257
„Национален фокусен център“, началник на отдел: Александър Панайотов, дс; a.panayotov@ncpha.government.bg; +3592 8056 285
Инструменти за оценка в областта на зависимостите

Програми за обучение