Ръководство

ДиректорДоц. д-р Христо Хинков, дм

тел: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg


Доц. Христо Хинков е психиатър, завършва медицина през 1980 г. и магистратура по здравен мениджмънт през 2002 г. Специализирал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия. Участвал е активно във възстановяването на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в управителните органи на съюза. Бил е началник на отдел Проекти към МЗ и зам.-директор на НЗОК през 1997–2001 г. Занимава се основно с изследователска и аналитико-методична дейност по организацията на здравеопазването и психиатричната помощ, както и с обучение и разработване на проекти в областта на общест¬вената психиа¬трия. Има редица публикации в научни списания и обществени медии в областта на психиатрията и общественото здраве. От декември 2014 г. е директор на НЦОЗА.


Заместник-директорПроф. д р Пламен Димитров, дм

тел:+3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg


Проф. д р Пламен Димитров, дм е зам.-директор на НЦОЗА и директор на дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“. Завършва медицина през 1988 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по епидемиология в Мичиганския щатски университет, а през 2011 г. завършва магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ–София. През 2004 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. Има две медицински специалности – „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Хигиена“. Професионалните му интереси са в областта на здравната политика и здравния мениджмънт, социалната медицина, промоцията на здра¬вето и превен¬цията на болестите, хроничните незаразни болести, епидемиологията и биостатистиката, оценката на здравните технологии, социалните детерминанти на здравето. Ръководител на проекти и програми на ЕС и СЗО. Автор и съавтор на над 150 научни публикации. Председател е на Експертния съвет по медицинската специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ към министъра на здравеопазването.


Главен секретарДоц. Теодор Панев, дм

тел: +3592 8056 255, e-mail: t.panev@ncpha.government.bg


Доц. Теодор Панев, дм, е завършил инженерна химия. През 1991 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Хигиена“. От 2001 г. е доцент по научна специалност „Хигиена“, има медицинска специалност „Санитарна химия“. Бил е зам.-директор на НЦОЗА (2000–2004 и 2009–2011). Ръководил е акредитирания Изпитвателен център „Хигихрантест“ към НЦООЗ (2002–2009) за извършване на анализи на води, храни, почви, козметика и др. Бил е зам.-директор и директор на дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ в Изпълнителна агенция по околна среда (2012–2018). Бил е ръководител на акредитираната лаборатория на ИАОС по БДС 17025. Професионалните и изследователските му интереси са в областта на качеството и изпитването на параметрите на околната среда и интерпретирането им – въздух, води (повърхностни и подпочвени), радиация, почви и отпадъци, както и в областта на безопасността и здравето при работа в частта измерване и интерпретиране на химични агенти във въздуха на работна среда и на работни помещения. Автор и съавтор на над 100 научни публикации – статии, монографии и учебници у нас и чужбина. Бил е изпълнител, координатор и ръководител на проекти по четвърта и шеста рамкова програма на ЕС, програма ФАР и ОП „Околна среда“, международни програми за двустранно сътрудничество.