Националният център по обществено здраве и анализи е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите,  информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

В съответствие с основните си дейности по опазване и промоция на здравето, Центърът изследва здравния статус на населението и връзката му с факторите на средата и условията на живот:
 • провежда епидемиологични проучвания и оценка на факторите на риска за хроничните незаразни болести;
 • участва в разработването, координирането и изпълнението на национални програми и планове за действие, както и в международни изследователски програми, насочени към укрепване на общественото здраве /включително психично, репродуктивно и сексуално/;
 • провежда интервенционни мероприятия, обучителни семинари и издава информационни и методични материали;
 • оказва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици;
 • извършва оценка на експозицията и здравния риск за населението от въздействието на биологични, химични и физични вредности в околната и работна среда, и в храни, като изготвя съответни препоръки;
 • мониторира храненето и хранителния статус на населението и разработва ръководства за хранене на определени групи от населението.
Центърът ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравеопазването:
 • разработва и унифицира медико-статистическа документация за здравния статус на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения;
 • разработва математически модели и прогнози за демографското и здравното състояние на населението;
 • осигурява оперативна и годишна медико-статистическа и икономическа информация; осъществява дейности по развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване;
 • разработва и внедрява система за класификация на пациентите и технологии за отчет и заплащане;
 • поддържа класификации, номенклатури, стандарти и методики; участва в осъществяването на статистическата дейност на държавата като сътрудничи с Националния статистически институт;
 • поддържа, актуализира и публикува здравно-информационни стандарти;
 • организира, координира и контролира дейности по развитие на електронното здравеопазване;
 • разработва методики и модели за планиране и управление на ресурсите за лечебните заведения; разработва, внедрява и поддържа национални стандарти на кодиране в лечебните заведения и мониторира процеса на кодиране.

Мисията на Националния център по обществено здраве и анализи е да съчетава тези разнообразни дейности в интерес на по-доброто здраве на населението. Всички усилия на работещите в Центъра хабилитирани лица, експерти и технически персонал са насочени към прилагането на съвременните технологии в областта на общественото здравеопазване и заемането на водещо място в Националната здравна система.