Издаване на експертна хигиенна оценка за качеството на водата за питейно-битови цели

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: ИЗДАВАНЕ на ЕКСПЕРТНА ХИГИЕННА ОЦЕНКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ХИМИКАЛИ И ФИЛТЪРНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ОБРАБОТКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 
 1. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 16 Май 2023г.) - чл. 13б.
 2. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (приета с ПМС № 242 от 8.10.2007 г., обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 16.10.2007 г., доп., бр. 39 от 25.05.2010 г., в сила от 25.05.2010 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011 г., бр. 38 от 17.05.2011 г., изм., бр. 1 от 3.01.2012 г., изм. и доп., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 23.10.2012 г., бр. 17 от 23.02.2018 г., бр. 100 от 24.11.2020 г., бр. 62 от 27.07.2021 г.).

II.ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЦелЦелта на настоящата процедура е да се укажат редът и условията за издаване на експертна хигиенна оценка, изготвянето на обобщено становище от Директора на НЦОЗА по реда на чл. 13б-13г от Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството  на водата, предназначена за питейно-битови цели и издаването на одобрение на химикали и филтърни средства, използвани в процесите на обработка на вода за питейно-битови цели от страна на министъра на здравеопазването по реда на чл. 13г от Наредба № 9.

Предмет - експертната хигиенна оценка е част от процедурата по чл. 155а, ал. 4 от Закон за водите за одобряване от страна на министъра на здравеопазването на химикали и филтърни средства, предназначени за контакт с питейни води. Одобряването е крайният акт от тази процедура.

Б. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

III.КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН:

Експертната хигиенна оценка за използването на химикали и филтърни средства за контакт с питейна вода и обобщеното становище се изготвят от специализираните звена и се подписват от директора на НЦОЗА.

Одобрението по реда на чл. 13г от Наредба № 9 или мотивиран отказ за използване на заявения продукт се издава от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице.

IV.ЗАЯВИТЕЛ – физически лица; юридически лица; еднолични търговци.

V.ТАКСИ:

За предоставяне на услугата се заплащат такси по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, а именно:

 1. Такса по реда на т. 02.06.01 от Приложение № 1 към Тарифа за таксите
 2. Такса по реда на т. 03.01. от Приложение № 1 към Тарифа за таксите

Таксите могат да бъдат платени по следните начини:

- на каса в административно звено за обслужване в брой, на ПОС терминал

или

- по банков път.

Банкова сметка на НЦОЗА

IBAN              BG96UNCR96603119995319

BIC                 UNCRBGSF

При банка       Уникредит Булбанк АД

ЕИК                176094665

В случай на непредоставени документи и/или неспазени срокове от страна на заявителя производството в НЦОЗА по издаване на експертна хигиенна оценка се прекратява служебно. В тези случаи таксите не се възстановяват.

VI.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ:

Експертната хигиенна оценка е неразделна част от одобрението по чл. 13г, ал. 2 от Наредба № 9. Същата губи правно действие при промяна на всяко едно от обстоятелствата в информацията, предоставена по чл. 13б или в процедурата по издаване на експертна хигиенна оценка.

Одобрението по реда на чл. 13г, ал. 2 от Наредба № 9 се издава за срок от 3 години. Същото губи правно действие при промяна на всяко едно от обстоятелствата в информацията, предоставена по чл. 13б или в процедурата по издаване на експертна хигиенна оценка.

VII.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

 1. Издаване на експертна хигиенна оценка относно използването на химикали и филтърни средства, предназначени за контакт с вода за питейно-битови цели.
 2. Изготвяне на обобщено становище.
 3. Издаване на одобрение или мотивиран отказ.

Постигане на целта използването на химикали за пречистване и на филтърни средства, които са безопасни, за да се избегнат неблагоприятни последици за здравето на потребителите.

VIII. 1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец до директора на НЦОЗА за изготвяне на експертна хигиенна оценка;
 2. Заявление по образец до министъра на здравеопазването за издаване на одобрение за използването на химикал/и/ / филтърно/и/ средство/а/, съгласно чл. 13б, ал. 1 от Наредба № 9;
 3. Информация за пълния химичен състав на продукта (качествен и количествен – до 100 %; с CAS и ЕС № и относителен дял (w/w %) на отделните съставки в продукта);
 4. Информация за областта и начина на употреба на продукта и/или за процеса, инструкция за употреба, дозиране, вкл. максимална доза на заявения химикал за пречистване (когато е приложимо);
 5. Информация за обосновано допустимо остатъчно количество – според състава, при крана на потребителя (когато е приложимо);
 6. Информационни листове за безопасност на всяка съставка и на продукта, изготвени съгласно изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
 7. Протокол/и от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025, с обхват за химикали, използвани при пречистване на вода за питейни нужди, с резултати от изпитване на заявения химикал за пречистване (в т.ч. активно вещество, примеси и пр.), издаден/и в рамките на една година преди подаване на заявлението;
 8. Протокол/и от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025, с обхват за продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди, с резултати от изпитване за миграция на вещества от заявеното/е филтърно/и средство/а в контактуващата вода, издаден/и в рамките на една година преди подаване на заявлението;
 9. Сертификат за допустим контакт с питейна вода с валидност най-малко една година след датата на подаване на заявлението, издаден от акредитиран орган по сертификация от държава – членка на Европейския съюз, или от международен сертификационен орган, ако е наличен;
 10. Документ за одобрение на продукта в други държави членки или други оценки от държави извън Европейския съюз, ако е наличен;
 11. Заверено копие на документ, подписан от производителя, в който се посочва, че данните за пълния химичен състав на продукта (качествен и количествен - до 100 %; с CAS и ЕС № и относителен дял (w/w %) на отделните съставки в продукта) са идентични с тези на производителя и могат да се ползват от заявителя в полза на трета страна и Министерството на здравеопазването, ако заявителят не е производител на заявения продукт;
 12. Други документи/информация, в подкрепа на/имащи отношение към заявлението, ако са налични;
 13. Копие от нотариално заверено изрично пълномощно (в случай на подаване на заявлението от представител на заявителя);
 14. Документ за платени държавни такси.

VIII. 2 Образци и формуляри:

Образец 1. на заявление до директора на НЦОЗА

Образец 2. на заявление до министъра на здравеопазването

Забележка: Образците са достъпни на електронната страница на НЦОЗА.

В. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. IX. Движение на подадените документи и подготовка на експертната хигиенна оценка и административния акт за одобрение:

Физическите, юридическите лица и едноличните търговци подават в Звеното за административно обслужване на НЦОЗА заявление по образец за издаване на експертна хигиенна оценка относно химикали и филтърни средства, предназначени за контакт с питейна вода и заявление по образец до министъра на здравеопазването за издаване на одобрение по реда на чл.13г от Наредба № 9.

Заявлението може да бъде подадено на място или по електронен път.

Забележка: И в дата случая пълният пакет документи се подава в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

За подаване на заявлението на място:

адрес:     Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15

1431 София, България

Отдел „Деловодство и секретариат”

телефон: +3592 80 56 310

приемно време: от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

При подаване на заявлението по електронен път:

 1. По имейл на адрес delovodstvo@ncpha.government.bg
 2. Чрез формата за контакт в сайта на НЦОЗА, раздел Контакти;
 3. Посредством системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg). Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • заявлението следва да е подписано с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
 • документите да са изготвени във формат текстов документ (*.txt, *.doc, *.docx), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png);
 • документите да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст;
 • документите да не съдържат препратки към други електронни адреси;
 • сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч);
 • файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
 • общият обем на заявлението и файловете да не надхвърля 5 МБ;
 • при подаване на заявлението по имейл е задължително той да съдържа тема на имейла (subject) и текста на писмото.

Прилаганите към заявлението копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“, независимо дали са на хартиен носител или сканирани.

Директорът на НЦОЗА в 15-дневен срок от получаване на заявлението за издаване на експертна хигиенна оценка и документите по чл. 13б от Наредба 9 в случаите, когато същата се отнася за филтърни системи и иновативни продукти, изпраща документите на декана на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за становище.

При констатиране на непълноти в представените документи в срок до 10 дни от получаването им деканът на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и/или лицата по чл. 13в, ал. 2 от Наредба 9, от които е поискано становище, уведомяват директора на НЦОЗА.

Директорът на НЦОЗА уведомява заявителя за констатираните непълноти в представените документи и определя срок не по-дълъг от три месеца за отстраняването им.

Директорът на НЦОЗА може да удължи еднократно срока за отстраняване на установените непълноти, когато заявителят представи обосновано искане за това.

В гореописаните случаи сроковете спират да текат.

В 60-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 13б, компетентните органи, изготвят и предоставят на директора на НЦОЗА становище по компетентност, което включва и предложение за одобряване използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или мотивиран отказ.

Въз основа на предоставените със заявлението документи, допълнителната информация и становището от компетентните органи, директорът на НЦОЗА, в срок до 40 дни от получаване на предложението, изготвя експертна хигиенна оценка на химикалите за пречистване или на филтърните средства за прилагането им в процеса на обработка на питейна вода. 

В 7-дневен срок от изготвянето на експертната хигиенна оценка НЦОЗА я изпраща на министъра на здравеопазването, заедно с подаденото заявление за одобрение и преписката по изготвянето на хигиенната оценка, както и обобщено становище, съдържащо предложение за одобряване използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или мотивиран отказ.

Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на получаване на заявлението и цялата преписка одобрява използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или прави мотивиран отказ.

Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице издава мотивиран отказ при отрицателна експертна хигиенна оценка на химикалите и филтърните средства, предназначени за пречистване на питейна вода, или при отрицателно становище.

Отказът подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

Документът за одобрение се издава в 4 екземпляра, от които: един за заявителя, един за архива на МЗ, един за дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“ на МЗ и един за архива на НЦОЗА.

При промяна на обстоятелствата, при които е издаден документът за одобрение, се издава нов по същия ред.

Х. НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА:

Документът за одобрение се получава от заявителя по начин, указан в подаденото от него заявление до министъра на здравеопазването, а именно:

 • на място - лично (респективно чрез упълномощен представител) срещу подпис, в Звеното за административно обслужване на МЗ;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, изходящият документ се изпраща като:

а) вътрешна препоръчана пощенска пратка;

б) вътрешна куриерска пратка;

в) международна препоръчана пощенска пратка;

 • по електронен път на електронен адрес, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

ХI. РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА:

По реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок пред съответния административен съд.