covid-info

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната Изпитвателен център „Здраве“ постоянно идентифицира потенциалните рискове, които могат да възникнат при провеждане на лабораторните дейности. Оценката и анализът на рисковете показаха, че те могат да се управляват ефикасно при изпълнение на набелязаните мерки и действия. Не се налага спиране на дейността на ИЦЗ поради недостиг на персонал, ограничен достъп до доставки и услуги, неизправност на технически средства и спомагателно оборудване или други причини. В случай че възникнат отклонения от предварително планирани дейности, се предприемат действия за всеки конкретен случай съгласно процедурите от системата за управление.