НЦОЗА публикува за обсъждане проект на Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2017–2023 година преди официалното й представяне на ръководството на МЗ.

Проектопрограмата е изработена от екипа на отдел „Психично здраве” на НЦОЗА и е обсъдена на Национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО, проведена на 19.10.2016 г. с подкрепата на СЗО.

Във финалното предложение за Национална програма за психично здраве са интегрирани предложенията на доц. Димитър Терзиев, национален консултант по детска психиатрия, и доц. Петър Маринов, национален консултант по съдебна психиатрия.

С целия документ можете да се запознаете тук.

Проектът „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ бе представен пред научната общност и колеги, работещи в областта на общественото здраве. Експерти от екипа на проекта участваха във Втория конгрес по превантивна медицина с международно участие на тема „Превантивната дейност в областта на общественото здраве”, организиран от Българското сдружение по превантивна медицина, който се проведе на 9-11.11.2016 г. в Стара Загора, България. На форума участваха над 200 специалисти работещи в област на медицината, програмата на конгреса включва повече от 20 доклади и презентации и 28 постера от специалисти от България, Гърция, Македония и Русия.

В постерната сесия два от постерите със заглавия “Електронен регистър на източниците на ЕМП в населените места“ (автори В. Зарябова, М. Израел, Цв. Шаламанова) и „Модели на национални здравни регистри за пациентите с диабет и редки болести“ (автори Р. Петкова, Й. Арнаудов, А. Иванова) бяха подготвени във връзка с дейностите на проекта и представиха някои от неговите резултати, свързани с изграждането на регистри за пациентите с диабет, пациентите с редки болести и електромагнитни полета.

На 1.12.2016 г., в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе работна среща на тема „Партньорство на НЦОЗА по проект Трето съвместно действие по оценка на здравните технологии (EUnetHTA Joint Action 3)“ между д-р Вим Гьотч ( Wim Goettsch, PhD), ръководител на Третото съвместно действие, ръководството на НЦОЗА, екипът на проекта и специалистите от отдел „Оценка на здравните технологии“. Срещата се организира във връзка с участието на НЦОЗА в изпълнението на проекта за периода 2016-2020 г. Експерти от НЦОЗА запознаха д-р Вим Гьотч с основните аспекти на процеса на Оценка на здравните технологии в нашата страна – административните процедури, експертите, сроковете и др., като получиха ценни съвети от него за тяхното оптимизиране. Д-р Гьотч представи дейността, приоритетите и организацията на работа на проекта и беше обсъдено участието на НЦОЗА в отделните работни пакети.

„Подобряване състава на храните чрез намаляване количеството на сол, мазнини, трансмазнини, захари” беше темата на пресконференцията на НЦОЗА, която се проведе на 22.11.2016 г. Участваха проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА, доц. Михаил Околийски, ръководител на офиса на СЗО в България, и д-р Жоао Бреда от Регионалния офис на СЗО за Европа.

Национална среща на експерти от НЦОЗА, МЗ и представители на 28-те Регионални здравни инспекции в страната се проведе на 17.11.2016 г. На нея беше обсъдена методологията и рамката за оценка на изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на хроничните незаразни болести (ХНБ).

На база на целите на Глобалната рамка за мониторинг на ХНБ на СЗО участниците дискутираха основните рискови фактори, превенцията и лечението на сърдечно-съдовите заболявания и диабета, като акцентът бе насочен към разработените индикатори в документа. Участниците ги обсъдиха, като коментираха опита си, свързан с дейностите, извършени в рамките на Националната програма за превенция на ХНБ през 2015-2016 г. Срещата беше в рамките на изпълнението на двугодишното споразумение за сътрудничество между МЗ и СЗО. Експерти от НЦОЗА, МЗ и РЗИ обсъдиха и изпълението на Националната програма за превенция на ХНБ.

Петдневно обучение за младежки лидери от Източна Европа и Централна Азия, подготвящо млади хора за работа по проекти, за отстояване на правата им и участие в политическите процеси, организира Международният център за обучения и изследвания PETRI-София от 23.11.2016 г. в Боровец. 36 млади хора от 17 държави ще бъдат обучавани от експерти от България, Македония, Турция, Киргизстан и Грузия на умения за кандидатстване за финансиране, убеждаване на публика и представяне пред камера. В двата модула „Управление и разработка на проекти“ и „Лидерски умения” чрез интерактивни игри, споделяне на опит и с помощта на екипа на PETRI-София участниците ще развият ключови умения за по-добра професионална реализация. Обучението е финансирано от българското МВнР като част от Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за периода 2016-2019 г.

Експерти от НЦОЗА участваха във Втория конгрес по превантивна медицина с международно участие. Форумът, който се проведе на 9-11.11.2016 г., беше организиран от Българското сдружение по превантивна медицина. Представени бяха 20 презентации и 28 постера от специалисти от България, Гърция, Македония и Русия.

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

  • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“ Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.
  • Докторска програма „Токсикология“ Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.
  • Докторска програма „Хигиена“ Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.
  • Докторска програма „Хранене и диететика“ Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Със седем доклада и презентации експерти от НЦОЗА ще се включат в Симпозиума по токсикология на 12 ноември 2016 г. в Анатомичната аудитория на Медицинския университет в София.

Научният форум събира изследователи, фармацевти, клиницисти и експерти, работещи по проблемите на токсикология на биологично-активните вещества, експерименталната, професионалната, военната, ветеринарната и регулаторната токсикология. Ще бъдат разгледани актуални проблеми и нови тенденции. Очаква се са бъдат представени резултати от нови научни изследвания в областта на нанотоксикологията, тоскикохимичния анализ, прилагането на in vitro методи и модели и др. със значение за оценката и управлението на риска за здравето на човека, животните и околната среда.

Промоцията на психично здраве – елемент от глобалната стратегия за обществено здраве, е темата на Националната конференция с международно участие, която е съвместна инициатива на НЦОЗА и катедрата „Медико-социални науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград.

На 28-29.10.2016 г. български и чуждестранни експерти ще обсъдят темите за промоцията на психичното здраве, насилие и здраве, превенция на самоубийствата, социална работа и психично здраве и др. Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков е сред членовете на научния комитет, а експерти от отдел „Психично здраве” ще имат доклади на конференцията.

Събитието е посветено на 40-годишнината от създаването на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

На 19.10.2016 г. в 12 ч. в Аулата на НЦОЗА ще се проведе пресконференция, която е в рамките на Национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО.

Ще бъдат представени акцентите в Програмата, както и актуални данни за психично-здравната помощ в България.

Участват директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков и екипът на отдел "Психично здраве".