Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203

12.01.2024

Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2023-2024 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хранене и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ - една); по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” – една); по „Токсикология“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” - една) и една задочна докторантура по „Хранене и диететика” (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“), и една редовна докторантура по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4 „Обществено здраве” по „Медицинска санитарна физика“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности”). Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-246, 02 80-56-286.

 

Публикувана ДВ, бр. 4 от 12.01.2024г., стр. 203

Ключови думи: докторантури