Националният център по обществено здраве и анализи получи програмна акредитация на докторски програми по „Токсикология" и „Социална медицина и здравен мениджмънт"

26.07.2023

В резултат от извършено оценяване по процедура за програмна акредитация на докторски програми „Токсикология“ и „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), на свое заседание, проведено на 29.06.2023 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация взе следните решения“

  1. За докторска програма „Токсикология“ 
    1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Токсикология“ от професионално направление 7.1. Медицина в Национален център по обществено здраве и анализи, на основание обща оценка 9.05 (девет цяло и пет стотни).
    2. Срокът на валидност на акредитацията е 4 години
  2. За докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“
    1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от професионално направление 7.1. Медицина в Национален център по обществено здраве и анализи на основание обща оценка 9.47 (девет цяло и четиридесет и седем стотни).
    2. Срокът на валидност на акредитацията е 4 години
Ключови думи: няма