Съобщение за предстоящ курс

06.03.2023

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ. бр.75, 27.09.2011 г.).

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет., ст.16; e-mail: delovodstvo@ncpha.government.bg) от 01.03.2023 г. до 13.04.2023 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 28.04.2023 г., след което ще бъде обявена датата на започване на обучителния курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация.

За допълнителна информация във връзка с курса и необходимите документи: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

Ключови думи: няма