Съобщение за предстоящ курс

14.12.2022

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването (Програма за обучение на ръководители по На редба 2-20.06.2012.pdf).

Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ. бр.62, 29.07.2014 г.).

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (ет.4, стая 16) от 03.01.2023 г. до 31.01.2023 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 15.02.2023 г., след което ще бъде обявена датата и мястото на провеждане на обучителния курс за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За повече информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

 

Ключови думи: няма