Съобщение за предстоящ курс

16.12.2021

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр.62, 29.07.2014 г.).

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (ет. 4, ст. 16) от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 15.02.2022 г., след което ще бъде обявена датата на започване на обучителния курс за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За повече информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885 054 643

Ключови думи: няма