Съобщение за предстоящ курс

01.03.2021

През 2021 г. в НЦОЗА ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ, бр.75, 27.09.2011 г.).
Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет. ст.16) от 01.03.2021 г. до 15.04.2021 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 28.04.2021 г., след което ще бъде обявена датата на започване на обучителния курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация.

За повече информация: Николай Буторин, дм,

n.butorin@ncpha.government.bg, 0885 054 643

Ключови думи: няма