Съобщение за лабораторни изследвания

22.12.2020

НЦОЗА временно преустановява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. Причината е свързана с тяхното отпадане от Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето. Промените са обнародвани в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.
Предстои НЦОЗА да уточни условията и начина за осъществяване на тези лабораторни изследвания.

Ключови думи: няма