Безопасност и здраве при работа

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018–2020


Координатор за НЦОЗА: доц. Катя Вангелова, дм
тел.+3592 8056 224; e-mail:k.vangelova@ncpha.government.bg

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. е стратегически документ, следващ насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г., като определя приоритетите и ангажиментите на държавните органи и институции, на организациите на работодателите, работниците и служителите, неправителствените организации и др. за развитието на здравословните и безопасни условия на труд. Основната цел на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2018-2020 е подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място.
За постигането ú се изпълняват мерки в следните приоритетни области:
• Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
• Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
• Превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните болести.
• Реализиране на законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки ще допринесе за осигуряване на необходимото ниво на защита на работното място, подобряване на здравето на работниците и служителите, продължаване на тенденцията за устойчиво намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на качеството на работата.
НЦОЗА участва, съвместно с МЗ в изпълнение на дейности в трите приоритетни области на програмата.

За повече информация посетете сайта на програмата.