Национална програма за безопасност и здраве при работа (2022–2024)

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022–2024


Координатор за НЦОЗА: доц. Катя Вангелова, дб
тел.+3592 8056 224; e-mail:k.vangelova@ncpha.government.bg

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. е стратегически документ, следващ насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в новата „Стратегическа рамка на ЕС 2021-2027 г. - Безопасност и здраве при работа в променящия се свят на труда“. Акцентите са в две приоритетни направления:

  • Управление на промените в новия свят на труда, предизвикани от зелените, цифрови и демографски преходи, като дейностите включват подобряване на законодателството в областта безопасност и здраве при работа (БЗР), осигуряване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на законодателството в областта на БЗР и информационно осигуряване на политиката по БЗР.
  • Подобряване на превенцията на свързаните с работата заболявания и злополуки с дейности за повишаване на осведомеността и насърчаване превенцията на професионалните рискове, разширяване ролята на социалния диалог за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място и повишаване на готовността за справяне с евентуални бъдещи здравни кризи.

НЦОЗА участва, съвместно с МЗ в изпълнение на дейности в двете приоритетни направления на програмата и е водещ изпълнител на две мерки, както следва:

Мярка №29: Повишаване на осведомеността относно тежестта на свързаните с труда заболявания и увреждания и превенция на професионалните рискове; и

Мярка № 41: Препоръки за укрепване здравето и работоспособността на здравните работници за справяне с евентуални бъдещи здравни кризи.

За повече информация вижте тук:

https://www.mlsp.government.bg/uploads/37/politiki/trud/npbzr/npbzr2224web.pdf