Oпазване на околната среда

Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия (2018-2023)
Цел на програмата:
провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България.

Финансиранe: Министерство на образованието и науката
Координатор за НЦОЗА: проф. Цвета Георгиева, дм
тел.+3592 8056 239; e-mail:tzv.georgieva@ncpha.government.bg

Партньори:
Българска академия на науките
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Селскостопанска академия
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Химикотехнологичен и металургичен университет
Лесотехнически университет – София
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Технически университет – София
Национален център по обществено здраве и анализи
Участници от страна на БАН
Национален институт по геофизика, геодезия и география;
Институт за гората;
Институт по електроника „Академик Емил Джаков“;
Геологически институт „Ст. Димитров“;
Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна;
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
Институт по механика;
Институт по информационни и комуникационни технологии;
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика;
Институт по физиология на растенията и генетика;
Институт за изследване на климата, атмосферата и водите;
Институт по обща и неорганична химия;
Център за изследване на националната сигурност и отбрана

За повече информация посетете сайта на програмата.