Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите

Ефективност и ефикасност на провежданите здравно-образователни кампании сред подрастващите, насочени към промоцията на здраве и превенцията на ХНБ

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg

Здравни, психосоциални и икономически последици вследствие злоупотребата с алкохол сред населението в Р България

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg

Информираност на населението за здравните услуги, насочени към превенция на хроничните незаразни болести

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201,e-mail: gal@ncpha.government.bg

Състояние и усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли

Ръководител: доц. Кр. Костадинова

тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Превенция на гръбначните деформации в начална училищна възраст

Ръководител: доц. Кр. Костадинова

тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Човешките ресурси в здравеопазването

Ръководител: гл.ас. М. Владимирова

тел. +3592 8056 210, e-mail: m.vladimirova@ncpha.government.bg

Ефективни методи и техники за изработване на послания при подготовка на здравни комуникационни кампании

Ръководител: гл.ас. Т. Каранешева

тел. +3592 8056 274, e-mail: t.karanesheva@ncpha.government.bg

Климатичните промени и хроничните неинфекциозни болести

Ръководител: гл.ас. З. Спасова

тел. +3592 8056 381, e-mail: z.spassova@ncpha.government.bg

Анализ на здравното състояние и развитие на децата в яслените групи на ОДЗ
Ръководител: доц. Тотко Татьозов
тел. +3592 8056 231, e-mail: t.tatiozov@ncpha.government.bg

Деинституционализация и превенция на институционализацията на децата, отглеждани в ДМСГД и ЦКО ДУХЗ
Ръководител: доц. Кр. Костадинова
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Подходи за подобряване връзката между пациентите и болниците
Ръководител: доц. д-р Н. Данова
тел. +3592 8056 326, e-mail: n.danova@ncpha.government.bg

Проучване на родителските потребности на деца с аутизъм
Ръководител: доц. Кр. Костадинова
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Скрининг на аутизма
Ръководител: доц. Кр. Костадинова
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Човешките ресурси в здравеопазването
Ръководител: доц. д-р Н. Данова
тел. +3592 8056 326, e-mail: n.danova@ncpha.government.bg

Анализ на предоставяните разрешени и неразрешени от Глава шеста от Закона за здравето неконвенционални медицински услуги в Р България

Ръководител: доц. И Янева-Балабанска, дм

тел. +3592 8056 340, e-mail: i.yaneva@ncpha.government.bg

Отровните растения – рисков фактор за здравето

Ръководител: доц. И Янева-Балабанска, дм

тел. +3592 8056 340, e-mail: i.yaneva@ncpha.government.bg

Нежелани ефекти при едновременно прилагане на растителни хранителни добавки, растителни вещества и други лекарствени продукти

Ръководител: доц. И Янева-Балабанска, дм

тел. +3592 8056 340, e-mail: i.yaneva@ncpha.government.bg

Човешките ресурси в областта на неконвенционалното здравеопазване в България

Ръководител: доц. И Янева-Балабанска, дм

тел. +3592 8056 340, e-mail: i.yaneva@ncpha.government.bg