Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите"

Ефективност и ефикасност на провежданите здравно-образователни кампании

сред подрастващите, насочени към промоцията на здраве и превенцията на ХНБ

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg

 

Здравни, психосоциални и икономически последици вследствие злоупотребата

с алкохол сред населението в Р България

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg

 

Информираност на населението за здравните услуги, насочени към превенция

на хроничните незаразни болести

Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм

тел. +3592 8056 201,e-mail: gal@ncpha.government.bg

 

Състояние и усъвършенстване на грижите за здравето и развитието

на децата в детските ясли

Ръководител: доц. Кр. Костадинова, дм

тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

Превенция на гръбначните деформации в начална училищна възраст

Ръководител: доц. Кр. Костадинова, дм

тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

Човешките ресурси в здравеопазването

Ръководител: гл.ас. М. Владимирова, дм

тел. +3592 8056 210, e-mail: m.vladimirova@ncpha.government.bg

 

Ефективни методи и техники за изработване на послания при подготовка

на здравни комуникационни кампании

Ръководител: гл.ас. Т. Каранешева, дм

тел. +3592 8056 274, e-mail: t.karanesheva@ncpha.government.bg

 

Климатичните промени и хроничните неинфекциозни болести

Ръководител: гл.ас. З. Спасова, дк

тел. +3592 8056 381, e-mail: z.spassova@ncpha.government.bg

 

Деинституционализация и превенция на институционализацията на децата,

отглеждани в ДМСГД и ЦКО ДУХЗ
Ръководител: доц. Кр. Костадинова, дм
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

Подходи за подобряване връзката между пациентите и болниците
Ръководител: доц. д-р Н. Данова, дм
тел. +3592 8056 326, e-mail: n.danova@ncpha.government.bg

 

Проучване на родителските потребности на деца с аутизъм
Ръководител: доц. Кр. Костадинова, дм
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

Скрининг на аутизма
Ръководител: доц. Кр. Костадинова, дм
тел. +3592 8056 414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg